2.0

Markus Sandin
Jun 8, 2016 · 3 min read

11 januari 2016 släppte vi äntligen våra nya helt egenutvecklade app-plattform. Apparna togs emot fantastiskt väl av våra användare, både via direkt feedback och hur användarmönstren ser ut. En succé helt enkelt. Men redan under senare delen av 2015 kände vi att den lösning vi hade kommit fram till för våra superlokala pushar inte var tillräckligt användarvänliga och att det skulle behövas ett omtag relativt snabbt. Framgången av 1.0 gav oss både modet och galenskapen att byta spår helt — vi behövde gå native för att kunna bygga en riktigt bra användarupplevelse i våra appar. Våra användare kommer med all rätt att ha samma krav på oss som de har på sina andra tjänster. Vi tror på att äga användarupplevelsen, datan från användare och utgörningen av innehållet själva, vilket självklart ställer höga krav på det vi bygger då konkurrerande plattformar heter Facebook, Snapchat och Instagram.

Push 2.0

I augusti 2015 började vi konkretisera idén om de superlokala pusharna, idén är enkel och bygger på den klassiska närhetsprincipen, ju närmare det händer mig desto mindre kan nyheten vara för att vara av intresse. I 2.0 har vi istället för en rätt avancerad karta delat in våra bevakningsområden i förutbestämda platser. Vi har utgått från SAMS-data från SCB men gjort vissa korrigeringar av områdena, vilket gör att vi nu kan skicka pushnotiser på nyheter som berör folk med intresse i Stenstan i Sundsvall, Hörnett i Örnsköldsvik eller Ingarvet i Falun.

Vi har fortfarande jobb kvar att göra, men vi är rätt säkra på att det här är rejäl förbättring och kommer bidra till en klart förbättrad användarupplevelse.

Vi i mediabranschen tror jag måste samla oss runt samma standard för geodata, det kommer vara guld värt för oss alla framöver.

Annonser

I 2.0 introducerar vi annonser i våra appar, det kanske inte låter så märkvärdigt, men det är första stället vi stoppar in vår helt nya annonsplattform för målgruppstyrd annonsering. För mig är det extremt viktigt att vi på annonssidan levererar ett innehåll som är relevant för användaren och inte stör upplevelsen. Vår bransch har väl inte direkt legat i framkant där om man vill tala med försiktig stämma. En till synes liten men oerhört viktig detalj för både affären och användarupplevelsen är att annonserna i våra appar laddas server till server. (Läs mer om det i vår teknikchef Anders Häréns post på INMA-bloggen.) Det innebär en extremt snabb laddning av både redaktionellt innehåll och annonser, vilket ger en enormt mycket bättre användarupplevelse, både i form av vilka annonser man får och hur rapp appen känns. Men så som min kollega Magnus Engström uttryckte det; det är mest en positiv bieffekt av vårt långsiktiga mål för digital annonsering.


Features

i tre olika nivåer; område, kommun, län och globalt till alla som har push påslaget.

på några utvalda ämnen och lag. Kommer utvecklas så alla ämnen, lag, reportrar osv går att välja.

, där samlas allt som du är lite extra intresserad av.

, flyttad till botten som nu börjar bli en standard.

Både iOS och Android är numera , vilket gör dem betydligt snabbare och har en betydligt större arsenal av möjligheter för att göra bra gränssnitt.

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade