Därför låter Mittmedia annonsmärkta artiklar analyseras som redaktionellt innehåll

Kristina Magnusson
Feb 21, 2019 · 4 min read

Extrapris i lokala matvarubutiken eller utförssäljning hos skohandlaren — annonser har genom alla tider varit en del av det som gjort den tryckta tidningen värd att hämta i brevlådan. Med det digitala kanalerna har personaliseringen gjort inträde på marknaden och kunderna är vana vid att nyhetsflödet anpassas beroende på vem och var du är. Därför publicerar vi nu, med start under februari/mars, annonsmärkt nativematerial sida vid sida det redaktionella innehållet.

Målet är att serva våra läsare med relevant innehåll, oavsett om det är redaktionellt eller i annonsformat.

Sätta redaktionellt och kommersiellt i samma rum

Mittmedia ser ett stort annonsörsintresse för native. Under 2018 växte Mittmedias nativeaffär till närmare 20 miljoner kronor. Detta har ställt högre krav på lager och leveransytor. Detta är helt enkelt ett sorts annonsinnehåll som är här för att stanna. Därför behöver formatet och innehållet fortsätta förbättras “likt redaktionellt arbete”.

En tydlig förbättring som vi nu vill försöka testa är att publicera nativeartiklar på samma villkor som det redaktionella innehållet. Alltså inte på egna låsta platser på sajterna och apparna utan i samma flöden som annat.

I och med att nativeartiklarna flyttar in i vårt redaktionella publiceringssytem Aracua kommer de att analyseras, kategoriseras och sedan visas ut enligt samma logik som annat innehåll i våra personaliserade flöden.

Det innebär alltså att en annonsmärkt nativeartikel syns i senaste-nytt-listan på sajterna, att den kan dyka upp på mest-läst-listan och paketeras in i automatiska paket, så kallade samlingspuffar, med annat material på samma tema.

Dessutom kommer artiklarna att indexeras i vår databas på samma sätt som redaktionellt innehåll för att sedan ingå i det personaliserade nyhetsflöde som alla inloggade kunder får. Det innebär att en läsare som tidigare konsumerat mycket innehåll inom ett visst ämne eller som vi vet är intresserad av artiklar om en viss geografisk plats, som inte nödvändigtvis är hens hemort, får se nativeartiklar som matchar med detta. Något som ger ett mer relevant flöde än när nativeannonserna sorteras ut och visas brett för alla.

Vi har genom åren vant oss vid att förknippa nativeinnehåll med styvmoderligt hanterat innehåll. Det finns ett träsk av artiklar artiklar och rubriker som “Så bakar du bästa lchf pizzan”, “Sju tips för hur du lyckas med däckbytet” och “Succe för nya appen — så blir du bättre på att pensionsspara”. Eller de gånger när användare tror de klickar på en annonsmärkt artikel de vill läsa, och sedan flyttas till annonsörens egna sida och en webbshop med kortfattade produktbeskrivning.

Vi vill nu testa möjligheterna att skapa en större annonsörsnytta och fortsätt behålla läsarens intresse i fokus genom att kombinera data och därigenom höja relevansnivån och engagemangsgraden för våra annonsörer genom ännu starkare datadriven innehållsanalys och förfinade publiceringssätt.

Mittmedia testar nya modell

Vi vet att den lokala annonsören har relevanta berättelser att berätta. Det har vi lärt oss genom egna kampanjer med riktiga annonsörer där vi har laborerat med olika textvinklar och ingångar. Vi engagerar och ser att när vi når rätt läsare kan innehållet vara mycket konkurrenskraftigt. Den dataanlys vi gör idag av våra nativeartiklar bygger på inviewvisningar, klickfrekvens, time spent och utlänksklick.

Vi startar testet under februari månad med att släppa in annonsmärkt nativematerial tillsammans med redaktionellt material i cms:et och se hur de två formaten aktivt tävlar om läsarens engagemang. Algoritmen på nyhetssajterna är förfinade att föredra innehåll och optimera det som läsarna uppskattar, vilket ger indikationen att låta nyhetsinnehåll trenda på sajterna utifrån läsarengagemang och nyhetsvärdering. Således en nyhet, med lågt engagemangsvärde, kommer snabbt att ramla ut genom positionerna på nyhetsajtens första sida.

Skillnaden mellan materialen och de olika avdelningarna är självklart journalisterna, annonsmärkningen, och avsaknaden av konsekvensneutralitet i en annonsörs text. Genom att låta några av våra viktigaste annonsörer vara delaktiga i testet bygger vi också starka samarbeten som låter oss gemensamt dra nytta och lärdomar av de utfall som förväntas.

Mittmedias nativebyrå är organisationen som planerar produktionen, publicerar och optimerar innehållet på sajterna. De A/B testar och bearbetar om material som behöver förenklas. De projektleder de frilansare som idag används för innehållsproduktion för lokalt skapat nativematerial. Mittmedia har idag en väl förankrad nativepolicy som är kompassen för allt utvecklingsarbete kring nya distributionssätt i nyhetskanalerna.

För att säkerställa att det redaktionella aldrig krockar med de kommersiella redaktörskapet är olika organisationer en grundförutsättning. Vidare har riktlinjer förankrats hos utgivare och Mittmedias nativebyrå, där det är TU:s riktlinjer och lagstiftning som är ramen. Vilket t ex förenklar när material snabbt kan lyftas fram till utgivare för extra översyn om dess lämplighet innan publicering. Att nu jobba i samma publiceringsverktyg förenklar processen, om en avpublicering skulle krävas vid speciella händelser.

Kristina Magnusson

Written by

Affärsutvecklare Native Mittmedia

mittmedia

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade