I dag får Dalarnas Tidningar 1200 olika startsidor

Markus Sandin
Apr 12, 2017 · 3 min read
Högre relevans tror vi kommer ge en bättre användarupplevelse i våra produkter.

Gillar användarna ett personaliserat urval bättre än en generell förstasida? Det ska vi ta reda på.

I dag är förstasidorna på Mittmedias sajter och appar till hög grad automatiska, de styrs genom algoritmer av egentligen två slag, trendande artiklar eller senaste nytt. Man kan på förstasidan helt automatiskt visa ut de populäraste artiklarna om Kultur eller de senaste artiklarna som handlar om Blåljus.

Men urvalet av artiklar baseras på respektive sajts totala trafik och tar ingen hänsyn till personliga preferenser eller vad användaren varit intresserad av tidigare. Med ett sådant massivt inflöde av artiklar som är idag så är det lätt att man missar något som man är intresserad av. Vi vill med följande experiment testa vad som händer om vi ger användarna en mer relevant produkt om de på sin förstasida får artiklar som de är mer intresserade av, baserat på deras historiska läsbeteende. Det här är ju inget nytt om man tittar på Facebook, Instagram, Google eller Twitter, de har sedan länge haft en personaliserad användarupplevelse. Men det är inte samma sak som att det skulle funka Mittmedias appar och sajter. Vi har tidigare berättat om vår produktvision, att vi ska bli länken mellan händelser och människor. Det här är ett sätt för oss att lära oss mer om hur vi tar oss närmare den visionen.

Experiment

I ett avgränsat test som kommer pågå under 14 dagar, kommer två tredjedelar av de inloggade användarna i DT:s app få ett personaliserat flöde av artiklar istället för den redaktörade startsidan. Kontrollgrupper kommer vara dels en av tre inloggade som inte får testet, samt ej inloggade användare. Det innebär i praktiken att vi kommer att ha fler än 1200 olika förstasidor i DT:s app när testet är igång.

Personalisering

Med hjälp av maskininlärning har vi utifrån användarnas beteende stoppat in de användare som har liknande användning i samma grupp, så kallad klustring. Varje inloggad användare kommer hamna i ett av cirka 1200 kluster beroende på vilka artikelkategorier som konsumerats mest. Alla användare som befinner sig i samma kluster kommer att få samma startsida. Har man varit mest intresserad av sport så kommer det bli fler sportartiklar, även om det fortfarande finns en viss mix av innehåll.
Vill man veta mer om hur själva klustringen går till så kommer vi berätta mer om det i en senare bloggpost, men det hade inte varit möjligt att göra om vi inte haft vår dataplattform Soldr på plats.

Avslut

Vi kommer att köra det här experimentet, där vi alltså ersätter den vanliga förstasidan med en helt personaliserad lista med artiklar, i cirka 14 dagar. Det är ett medvetet val att vi väljer att göra testet på den mest besökta sidan, på det sättet kommer vi lära oss mycket mer. Det är precis därför vi gör det här, för att lära oss.

Vill du veta mer eller komma med synpunkter? Kommentera gärna eller hör av dig. markus.sandin@mittmedia.se

mittmedia

Thanks to Katarina Ellemark

Markus Sandin

Written by

mittmedia

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade