Ny oslipad robot dominerar topplistan

Markus Sandin
Feb 3, 2017 · 3 min read
Geopushade fastighetsaffärer

Fastighetsaffärer är något vi vet intresserar våra användare. Lagom skvallrigt men också bra indikation på hur värdet på sin egen kåk ligger till. Men hur vore det om vi kunde presentera fastighetsaffärer på ett mer relevant sätt och dessutom helt automatiskt? Fanns det nåt experiment vi kunde göra, istället för att krångla sig igenom långa listor med affärer, så får användaren reda på de affärer som skett och som är mer relevanta? I just det här experimentet definierar vi relevans som geografisk närhet snarare än till exempel fastighetens försäljningspris. Tesen vi ville testa var följande:

”Fastighetsaffärer är ett innehåll som passar många och funkar som bäst personaliserat. Journalistisk verkshöjd är av låg betydelse, men mängden innehåll är avgörande”

MittMedia har sedan tidigare robottexter kring sportresultat på sina sajter, något vi utvecklat tillsammans med företaget United Robots, som vi också är delägare i. Skulle vi kunna applicera samma logik vi har i sportroboten på fastighetsaffärer?

En handskriven robotartikel med en inbäddad bild från Google Street View. http://www.allehanda.se/bostad/10-000-kronor-for-hus-pa-byvagen-i-bollstabruk

Jag och min kollega Henning Johannesson skrev 10 artiklar som om en robot hade gjort det, allt baserat på lantmäteriets lagfartsdata. Dessa geotaggades och publicerades på en av våra sajter, allehanda.se. MittMedias app-plattform har en geobaserad pushlogik i sina appar som gör att vi kan skicka väldigt lokala pushar till våra användare, så alla lagfartstexter gick ut som pushnotiser till de användare som bodde i närheten av fastighetsaffären.

6 artiklar som geonotiser. Varje punkt är en artikel och noderna som ansluter är ett kluster av användare
“Hus i Solumshamn sålt för 900 000 kronor”

Hur gick testet då? Jo det gick faktiskt över förväntan, i alla fall om man ser till hur bra pusharna presterade jämfört med övriga artiklar den dagen. Fem av tio artiklar hamnade på topp tio-listan över öppnade pushar.

Det blir såklart inte så många som får varje push, men de blir väldigt mycket mer relevanta, vilket öppningsprocenten visar. Det är sällan man kommer över 30% öppning på 10 minuters intervallet som är det vi tittat på här.

Vad händer nu då? Med tanke på utfallet så är vår ambition att gå vidare med United Robots och titta på hur en lagfartsrobot skulle kunna funka i praktiken.

Markus Sandin

Written by

mittmedia

mittmedia

Vad händer i Mittmedia?

More From Medium

More on Push Notification from mittmedia

More on Push Notification from mittmedia

Därför ifrågasatte vi poängen med egna sajter och appar

55

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade