mittmedia

  Så ser kraften i superlokala pushar ut — MittMedias app-plattform levererar relevant innehåll på användarnas villkor

  Markus Sandin
  Oct 22, 2016 · 4 min read

  I mars 2015 började vårt app-projekt, tidigt valde vi att satsa på nåt som kom att internt få det föga spännande namnet geopushar. (Här kan du läsa mer om hur de fungerar.) Vi tog den klassiska journalistiska närhetsprincipen, applicerade den på teknik och kommer nu närmare användarna än vi någonsin gjort förut. Vi har itererat vår lösning flera varv och vi är inte klara än, men vi har något som börjar funka riktigt bra. Det ligger också helt i linje med ett förändrat användarbeteende, push-webb har tagit över pull-webb. Notiscentret är att betrakta som en egen plattform.

  Det är enkelt ett tänka sig en pushnotifikation som en förlängning av det material som produceras och publiceras på den egna plattformen, men det är på många sätt en felaktig bild. En pushnotfikation bör snarare betraktas som en nära släkting till delningar på sociala medier, nyhetsbrev, Facebook instant articles och Apple news. När den lokala redaktionen väljer att skicka en nyhet i pushformat innebär det i praktiken att det sker en publicering utanför de egna kanalerna och utanför den egna plattformen.

  Precis som i fallet då redaktionen väljer att skriva ett inlägg på sin facebooksida är detta ett exempel då när material paketeras och presenteras i ett kontext där MittMedia inte styr över användarupplevelsen. Hur mottagaren nås av innehållet beror på en rad olika faktorer, som till exempel vilken typ av device användaren använder, vilket operativsystem som är installerat och vilka notifikationsinställningar som är gjorda.

  I slutändan är det också utvecklaren av operativsystemet som väljer hur innehållet ska presenteras för användaren. Om Apple eller Google väljer att förändra hur notifikationer hanteras i användarens telefon har det omedelbar effekt på hur effektivt det är för MittMedia att göra externa publicering genom deras plattformar. Ett tydligt exempel på det är Facebook, där en förändring i en algoritm omedelbart kan ge stora förändringar i trafikvolymen från sociala medier.

  Geopushprojektet är ett av MittMedias sätt att minska det avstånd som uppstår mellan redaktionen och användaren då en extern aktör befinner sig som ett lager mellan dem. Genom att ge användaren möjlighet att personalisera sitt lokala nyhetsflöde efter geografiska platser (som hemmet, sommarstugan, jobbet etc.) och ämnen, blir innehållet i appen mer relevant. Kanske ännu viktigare, de publiceringar som når fram i form av notifikationer blir mer personliga och de ger oss omedelbart ett kvitto på om vårt innehåll är tillräckligt bra för att användarna ska konsumera oss. Det är den användarupplevelsen som redaktionen har kontroll över även i externa kanaler. Utöver det uppenbara syftet med att hjälpa användaren att hålla sig uppdaterad tror vi att en bra lösning för hur vi erbjuder pushnotifikationer även är ett extremt bra verktyg för att stärka vår lokala relevans och räckvidd. Lokala Ica-handlaren har föga nytta av att någon som bor 50 mil från affären ser dennes marknadsföring. Genom att dela upp våra geografiska regioner både som avgränsade områden (tekniskt sett polygoner) och genom att låta olika typer av nyheter och användarinställningar styra precisionen (gäller en händelse till exempel “Storgatan”, “Domsjö” eller “Örnsköldsviks kommun”?) har vi hittat en dynamisk datamodell som gör oss snabbrörliga.

  Nedan följer några visualiseringar som dels visar på hur MittMedia håller sig relevant och närvarande, men som också visar på hur lokalbor ser ett behov av att ta del av sina lokala nyheter genom denna typ av publiceringar. I slutändan handlar det om att människor kan använda sin telefon som ett verktyg för att själva definiera sin lokala identitet.

  Tre exempel (Söderhamn, Örebro och Östersund) som visar på hur personaliserade pushnotiser tas emot av i förhållande till där nyheten inträffar.
  Till vänster: En nyhet tas emot av de lokala användarna. Till höger: Extern trafik (baserad på tvättad IP-positionering) i relation till den lokala räckvidden.
  En dag med pushnotifikationer i Dalarna.
  En vanlig timme med MittMedias mobila nyhetsppar.

  Av: Markus Sandin & Magnus Engström, MittMedia

  Läs mer:
  MittMedias appar 2.0
  Därför är vi beroende av bra metadata

  All data i visuliseringarna är självklart helt anonym.

  mittmedia

  Vad händer i Mittmedia?

  Markus Sandin

  Written by

  mittmedia

  mittmedia

  Vad händer i Mittmedia?

  More From Medium

  Also tagged Mobile App Development

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade