Україна та #MMT

Наразі в Україні відбувається конкуренція думок щодо економіки, які не відображають загальний стан речей. Такий стан справ є досить усталеним, навіть в результаті реформаторських змагань з часів перемоги Євромайдану.

Цей досить довгий текст (файл на 20 сторінок) є альтернативною думкою щодо розвитку економіки України. Він спирається на #MMT (або “Modern Money Theory”) — підхід, який наразі пробиває собі дорогу як в США так й в інших країнах. Він був написаний у 2016 року. Цей альтернативний погляд зберігатиме актуальність й надалі.

Файл: http://bit.ly/2TuszW4

MMT.ua

Про M.M.T. українською мовою

Alexander Valchyshen

Written by

@LevyEcon ’17-19

MMT.ua

MMT.ua

Про M.M.T. українською мовою

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade