Swift 4 Standart Kütüphanesi ve Xcode #7

Swift’in Standart Kütüphanesi

Swift’in de C ve C++’ınki gibi standart bir kütüphanesi vardır. Swift’in standart kütüphanesinde global fonksiyonlar, yapılar, sınıflar, enum’lar ve protokoller bulunmaktadır. Örneğin print fonksiyonu Swift’in bir standart kütüphane fonksiyonudur. Benzer biçimda Array<T> sınıfı da Swift’in bir standart kütüphane sınıfıdır.

Swift’in standart kütüphanesi yalnızca çok temel fonksiyonları ve sınıfları barındırmaktadır. GUI işlemleri gibi özel işlemleri yapan sınıflar (örneğin Cocoa ya da Cocoa Touch sınıfları) standart kütüphanenin kapsamı dışında bırakılmıştır.

XCode IDE’si

IDE (Integrated Development Environment) yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran araçların bir araya getirildiği bir ortamdır. IDE’lerin editörleri ve yardımcı araçları vardır. IDE derleyici değildir. Bir IDE’de biz derleme yapmak istediğimiz zaman IDE de derleyici programını (örneğin swift ya da swiftc) çalıştırarak işlemini yapar. Ancak IDE’ler üretkenlikleri ciddi biçimde arınmaktadır.

Apple’ın geliştirme IDE’sine XCode denilmektedir. XCode eskiden ücretli bir ürün olarak satılıyordu. Daha sonra Apple bunun ücretini 10 doların altına kadar düşürdü, sonra da bedava hale getirdi. XCode IDE’sinin tarihsel gelişimi şöyledir:

- XCode’un ilk versiyonuolan 1.0 2003'te çıktı.

- XCode 2.0 Mac OS X 10.4 Tiger ile birlikte 2005'te çıktı.

- XCode 3.0 Mac OS X 10.5 Leopard ile birlite 2008'de piyasaya sürüldü.

- XCode 4.0 2010'da çıktı.

- XCode 5.0 2013'te IOS 7 SDK ile birlikte çıktı.

- XCode 6.0 ise 2014 yılında piyasaya çıktı

- XCode 7.0 2015 yılında çıktı.

- XCode 8.0 2016 yılında çıktı.

- XCode 9.0 2017 yılında çıktı.

Genel Sentaks Gösterimi

Programlama dillerinin standartlarında ya da referans kitaplarında dilin sentaksı teknik olarak BNF (Backus-Naur Form) türevi notasyonlarla ifade edilmektedir. BNF notasyonu (ISO bunu Extended BNF ismiyle standardize de etmiştir) iki anlamlılığa (ambiguity) izin vermeyen bir sentakstır. Ancak öğrenilmesi biraz zahmetlidir. Biz açısal parantez ve köşeli parantez tekniğini kullanacağız. Bu gösterimde açısal parantez içerisindeki ifadeler yazılması zorunlu olan öğeleri, köşeli parantez içerisindeki ifadeler yazılması isteğe bağlı öğeleri belirtir. Diğer atomlar aynı biçimde aynı konumda bulundurulmak zorundadır. Örneğin C’deki if deyiminin sentaksı bu notasyona göre şöyle ifade edilir:

XCode İle Swift Programının Çalıştırılması

XCode IDE’si kullanılarak bir Swift konsol programı şöyle oluşturulabilir:

1) XCode IDE’si çalıştırılır.

2) File/New/Project menüsü seçilir. Buradan OS X/Application/Command Line Tool seçilir ve next yapılır. Sonra da Projeye (Product’a) isim verilerek ilerlenir. Cmd+R denilerek uygulama çalıştırılır.

Like what you read? Give Özcan Akkoca a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.