Swift 4 Yazım Kuralları ve Atom Kavramı #6

Atom (Token) Kavramı

Bir programlama dilindeki eklenti başına anlamlı olan en küçük birime atom (token) denilmektedir. Program aslında atomların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Atomlar doğal dillerdeki sözcüklere benzetilebilirler. Derleyiciler de derleme işleminin ilk aşamasında kaynak kodu atomlarına ayırmaktadır.

Atomlar 6 gruba ayrılırlar:

1) Anahtar Sözcükler (keywords / reserved words): Dil için özel anlamı olan değişken olarak kullanılması yasaklanmış sözcüklere anahtar sözcük denilmektedir. Örneğin if, for, while gibi atomlar birer anahtar sözcüktür.

2) Değişkenler (identifers / variables): İsmini bizim ya da başkalarının istediği gibi verebildiği sözcüklerdir. Örneğin x, y, count, print birer değişken atomdur.

3) Operatörler (Operators): Bir işleme yol açan işlem sonucunda bir değer üretilmesini sağlayan atomlara operatör denir. Örneğin +, -, / gibi atomlar birer operatördür.

4) Sabitler (literals / constants): Doğrudan yazılan sayılara sabit denir. Örneğin 100, 200 gibi.

5) Stringler (strings): İki tırnak içerisinde yazılan yazılar iki tırnaklarıyla birlikte tek bir atomdur. Bunlara string denir.

6) Ayıraçlar (delimeters / punctuators): Yukarıdaki atom gruplarının dışında kalan ‘;’ gibi , ‘{‘ gibi atomlara ayıraç atom denilmektedir.

Boşluk Karakterleri (White Space)

Klavyeden boşluk duygusu oluşturmak için kullanılan karakterlere boşluk karakterleri denir. Örneğin SPACE, TAB, ENTER, VTAB tipik boşluk karakterleridir. Swift’te de diğer pek çok dilde olduğu gibi boşluk karakterleri atom ayıracı (token delimeter) olarak kullanılmaktadır.

Swift’in Yazım Kuralı

Swift’te de diğer pek çok modern dillerde olduğu gibi boşluk karakterleri atom ayıracı olarak kullanılmaktadır. Atomlar arasında istenildiği kadar boşluk karakteri bulundurulabilir. Atomlar istenildiği kadar bitişik yazılabilirler. Fakat anahtar sözcüklerle değişken atomlar peşi sıra geliyorsa onların aralarına en az bir boşluk karakteri yerleştirmek gerekir.

Ancak Swift’te deyimlerdeki sonlandırıcı (terminator) karakter konusunda küçük bir farklılık vardır. Eğer aynı satır üzerinde birden fazla deyim bulunuyorsa (önceki deyimlerin son kısımları da dahil) bu durumda son deyimden önceki deyimlerin ‘;’ atomu ile sonlandırılması gerekir. Örneğin:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.