ne izledim? ne dinledim? ne okudum? [kim bu adam.]

Merhaba insanlar umarım sorun yoktur. Biz bildiğiniz gibi, aynen devam.


ne izledim ?

Film desem tam değil, belgesel desem belki olabilir. İşte karşımızda karakterlerin gerçekliğini sonuna kadar yaşayacağınız bir Fransız filmi The Class.


ne dinledim ?

Yukarıda bahsettiğim filmden yola çıkarsak, lise yıllarıma dönüyoruz ve Cranberries bizleri Linger ile karşılıyor. Kim lise yılllarını özlemez ki.Evet bitirdik yazıyı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.