Image for post
Image for post

Hoe sociaal en duurzaam is de deeleconomie écht?

Hagar Jobse
Jan 29, 2018 · 6 min read

We slapen in elkaars huis via Airbnb, delen een auto via Blablacar en gereedschap kopen we niet meer, maar lenen we via Peerby gewoon van andere buurtbewoners. Was het kunnen kopen van zoveel mogelijk spullen vijftig jaar geleden nog een statussymbool, inmiddels lijkt het hebben van bezit uit te raken.

Delen wordt steeds meer de norm. Een goede ontwikkeling zou je zeggen. Delen als tegenhanger van het kapitalistische systeem waarin we leven. Niet langer aldoor consumeren, maar met elkaar delen, wat je al hebt. Het scheelt geld en is ook nog eens goed voor het milieu. Toch?

Coachsurfen voor gevorderden

Airbnb bestond net en was eigenlijk een soort coachsurfen voor gevorderden. Geen geld voor een dure hotelkamer? Met Airbnb kon je voor weinig geld in iemands huis overnachten, terwijl hij of zij op vakantie was. Bovendien kon je je vakantie ook weer terugverdienen door je eigen huis in diezelfde periode via het platform te verhuren. Goedkoop, en nog gezellig en persoonlijk ook. Met een beetje geluk hield je er zelfs nieuwe vrienden aan over.

Wildgroei aan platforms

De afgelopen jaren is er sprake van een wildgroei aan marktplaatsen waar je je bezittingen en diensten kunt delen. Alleen al in Nederland zijn er 150 verschillende deel- en klusplatforms. Gebruikers worden hier met elkaar in contact gebracht om onderling vaardigheden of spullen met elkaar uit te wisselen. Mensen verhuren hier hun boten, huizen, gereedschap of bieden zichzelf aan als schoonmaker, kok of kapper.

Een toekomst van delen en ruilen

Het internationale accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers concludeerde naar aanleiding van een studie onder consumenten en verschillende groeicijfers dat de deel- en kluseconomie in 2025 twintig keer zo groot zal zijn als in 2013.

De Australiër Morris Miselowski gaat nog een stapje verder. Hij houdt zich bezig met het voorspellen van de toekomst van de economie en hij verwacht dat we in 2030 helemaal geen bezit meer hebben en alles zullen ruilen en huren. Dit heeft volgens hem alles te maken met de waarde die millennials aan bezit hechten. Flexibiliteit vinden ze veel belangrijker, aldus Miselowski. De markt speelt daar op in.

Utopisch

Miljoenenbedrijf

Sociale ongelijkheid

Wat gebeurt er met de ouderwetse vriendendienst als iedereen zijn spullen en diensten kan aanbieden tegen geld? Waarom zou je bijvoorbeeld gratis voor iemand koken als je er via Thuisafgehaald.nl geld aan kunt verdienen? Of je boot een dag uitlenen aan die aardige buurman als je hier op een platform voor betaald krijgt?

Volgens het Rathenau Instituut, een denktank die onderzoek doet naar de maatschappelijke gevolgen van technologie, bevordert de ‘deeleconomie’ juist de sociale ongelijkheid, namelijk die tussen mensen mét bezit en mensen zonder. Alleen de mensen die een auto, huis of boot hebben kunnen die verhuren en hier geld aan verdienen.

Als mensen massaal geld gaan verdienen door hun spullen te verhuren of diensten aan te bieden, vraagt dat bovendien om nieuwe regelgeving. Waar ligt de grens tussen iemand die af en toe iets bijverdient en een zelfstandig ondernemer? Op dit moment betalen mensen meestal geen belasting over het geld wat ze via deelplatformen verdienen, maar de kans is groot dat dit in de toekomst verandert.

Hoe duurzaam is de deeleconomie écht?

Hoge vaste lasten

Dan maar geen deeleconomie?

Interessant? Lees dan ook ‘Eerlijk zullen we ALLES delen. En daarmee de wereld veranderen. En de planeet redden’

Moneyou Magazine

Vond je dit een fijn artikel? We hebben nog veel meer van dit voor je. Van praktische artikelen over de huizenmarkt tot prikkelende stukken over virtual reality. En alles ertussenin. Lees lekker verder in ons Moneyou Magazine.

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou.

Hagar Jobse

Written by

journalist, radiomaker, pendelt tussen Madrid en Amsterdam

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Hagar Jobse

Written by

journalist, radiomaker, pendelt tussen Madrid en Amsterdam

Moneyou Create

Moneyou Create is het co-creatie platform van Moneyou. Op dit blog publiceren we inspiratievoer en denkstof voor alle futuristisch optimistische digi-doorpakkers. Wil jij meebouwen aan je ideale bank? Meld je dan nu aan op create.moneyou.nl

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store