monopayments
Published in

monopayments

Yatırımcılık Hiç Bu Kadar Çok Kolay ve Çeşitli Olmamıştı

mikroVC’leri sahneye alalım lütfen

20 senelik mesleki hayatımda hayata geçen projelerde sürekli değişim ve koşuşturmaca gördüm. Bu kimi zaman yıprattı kimi zaman heyecanımızı canlı tuttu. Projede harcanan süre 8–12 ayın üzerinde olduğunda hem heyecanın hem de verimin düşmesi kaçınılmaz olduğunu gördüm. Maaşlı veya ortaklık farketmeksizin bu…

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

Is Some IR Romance Just the Magic Negro Trope in Disguise?

Feb 1993: Safety First at The Haçienda And Other Manchester Nightclubs

EBI GYOZA

On the Origin of Kevin