monopayments
Published in

monopayments

We for SuperApp: Fintechler süper uygulamaların ilk hâlleridir

Her şey paranın akışını kontrol etmekle başladı.

SuperApp’ler Asya’dan sonra Avrupa’da da büyümeye başladı. Ülkemizde ise daha denemelerin ötesinde artık büyük oyuncular var. Bu oyuncuları aşağıdaki yazımızda incelemiştik.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Hüseyin Mert

Hüseyin Mert

I want a beautiful life.

More from Medium

It Takes a Small Army: A Practical Guide for Granting Equity in a Decentralized World

Why We Started in Park Slope

End-to-end payments for iGaming operators via Citizen’s PayBlox

My first 6 months as CTO/Cofounder