ບັນຫາການທີ່ບໍ່ໃຊ້Git

ສຳຫລັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ໃຊ້ Git ຫຼື ກຳລັງຄິດວ່າ Git ມັນມີປະໂຫຍດແນວໃດ
ໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າເຄີຍເຈີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່?

  • Backup Project ທຸກມື້ໂດຍການ copy folder ແລ້ວປ່ຽນຊື່ເປັນ ວັນ ເດືອນປີ ເປັນຕົ້ນ
  • ມື້ໜຶ່ງໄປແກ້ໂຄດເກົ່າໆທີ່ເຄື່ຍເກັບໄວ້ຊິຊອກ project backup ແນວໃດ ຈືໄດ້ບໍ່ວ່າທີ່ແກ້ໄປແມ່ນມື້ໃດເປັນມື້ໃດ
  • ບັນຫາ Harddisk ເຕັມໄວ້ເນື່ອງຈາກ Backup ທຸກໆມື້
  • ເຮັດວຽກເປັນທີມ ຍັງເຊພໃສ່ Flash Drive ສົ່ງໃຫ້ກັນຢູ່ ຫຼື ບໍ່?
  • ຍັງໃຊ້ການແຊ file ແກ້ແລ້ວຕຳກັນ
  • ຢ້ານ Project ເສ້ຍຫາຍ
  • ບັນຫາ Harddisk ແບບບໍ່ຕັ້ງຕົວ (ຈີບຫາຍ )

ບັນຫານີ້ຈະຫມົດໄປຖ້າທ່ານໃຊ້ Git

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.