Microsoft Teams Education : วิธีการใช้งาน แบบ How to

Mos Noppadol R
Aug 25, 2019 · 3 min read

บทความนี้ตั้งใจเขียนมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการงาน Microsoft Teams Education เนื้อหาในบทความจะเป็น Step by Step การ capture หน้าจอเป็นหลักนะครับ

สำหรับท่านที่อยากจะแชร์ต่อผมทำ Short Url เอาไว้ Aka.ms/TeamsEDUTH

สำหรับอาจารย์ท่านไหนต้องอยากให้มีบนความเพิ่มเติม สามารถแนะนำด้วยการ Comment ใน blog นี้ได้เลยนะครับ

สิ่งที่ต้องมีก่อน : License Office 365 A1/A3/A5 for Faculty ( สำหรับนักศึกษา จะเห็นน้อยกว่า อาจารย์ )

ถ้าโรงเรียน / มหาวิทยาลัยยังไม่มี ? สมัคร A1 plan ได้ฟรีครับ อ่านวิธีทำได้ที่ คู่มือการขึ้นระบบฟรี ฉบับทำตามได้

Official Resource :

Teams Learning Course

คอร์สเรียน 30 นาที อันนี้ผมแนะนำมากๆ ใครสะดวกภาษาอังกฤษ ลิ้งค์นี้ครบมากครับ วีดีโอสั้นๆ สองสามนาทีต่อบทเรียนครับเห็นภาพครบเลยครับ

Teams Interactive Demo ← ลองใช้งาน Teams ที่นี่ สำหรับครูและนักเรียน aka.ms/edu-interactive-demos

แจกฟรี! สไลด์สำหรับแนะนำ Teams กับบุคลากรในโรงเรียน ( 60 นาทีโดยประมาณ)

แจกฟรี! สไลด์สำหรับสอนนักศึกษาใช้งาน Teams ( 30 นาที โดยประมาณ )

Microsoft Teams — Office Support

อาจจะขอเกริ่นเจ้าตัวTeams ที่เป็น Version Education จะมีรูปแบบของ Team ที่ทำมาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

ตั้งแต่การเป็นพื้นที่สำหรับสือสาร การส่งไฟล์ การจัดการเอกสาร การประชุมออนไลน์ การสั่งงานสั่งการบ้าน รวมถึงการทำ Knowledge Management และการทำ Bot | App เพื่อขยายขีดความสามารถ

ก่อนเริ่มเรียน

 1. การเริ่มต้นสร้างห้องเรียน เริ่มต้นสื่อสาร การจัดการสมาชิก และจัดการทีม
 2. การใช้งาน Channel — ถ้า ห้องเรียนคือบ้าน Channel ก็คือ แต่ละชั้นของบ้าน
 3. การใช้งาน Tabs — ถ้า Channel คือแต่ละชั้น Tab ก็คือเฟอร์นิเจอร์ เอาไว้ปักหมุด
 4. การเชิญนักเรียนเข้าห้องเรียน
 5. การเข้ามร่วมทีม [สำหรับส่งให้นักเรียน]
 6. การลบนักเรียนออกจากชั้นเรียน และการจัดการอื่นๆ
 7. การสร้างและแชร์ link (คนในคนนอกองค์กรก็ได้)
 8. ตั้งค่าอย่างไร ไม่ให้เด็กแกล้งปิดไมค์ ไล่เพื่อน ออกจากห้อง
 9. การเข้าร่วมประชุม [สำหรับส่งให้นักศึกษา]
 10. การแชร์เอกสารก่อนเรียน

กำลังเริ่มเรียน

 1. การเปลี่ยน Background
 2. การใช้ @mention เพื่อเตือนให้นักเรียนเข้าห้องเรียน
 3. การบันทึกการประชุม
 4. ปิดไมค์นักเรียนแบบไม่ให้เปิดจนกว่าจะอนุญาต

ระหว่างเรียน

 1. การแชร์ หน้าจอ / PowerPoint / Whiteboard ในห้องประชุม
 2. เช็กชื่อ
 3. บังคับปิดไมค์ ไม่ให้พูดแทรกจนกว่าจะอนุญาต
 4. การเปิดหน้าจอขนาด 7x7 และ Together Mode
 5. ยกมือ / สุ่มเรียกให้ตอบ( Coming Soon )
 6. การทำ Spotlight
 7. การใช้ Kahoot ร่วมกับ Microsoft Teams
 8. Breakout room ( Coming Soon )
 9. PowerPoint Presenter view บน Microsoft Teams
 10. ทำ Poll

หลังเลิกเรียน

 1. การจัดการวีดีโอ
 2. คู่มือการใช้ Insight
 3. การบันทึกการประชุม
 4. การสั่งการบ้าน
 5. การสร้าง Quiz
 6. การตรวจการบ้าน/ควิซ
 7. การ Download การบ้านทั้งหมดของนักเรียนลงเครื่อง
 8. ดู Analytic ต่างๆทั้งการใช้งาน แบ่งเกรด การส่งงานตรงเวลา และอื่นๆ
 9. การประกาศผ่านแชท หลายห้องเรียนพร้อมกัน

อื่นๆ

 1. สร้าง Folder สำหรับรับไฟล์ link ที่ นศ ส่งได้อย่างเดียว มองไม่เห็นของคนอื่น
 2. ไม่อยากส่งไฟล์ ซ้ำๆหลายๆห้องเรียน หรือเก็บไฟล์ไว้บน Drive อยู่แล้ว ?

คอร์สเรียนแบบเจาะลึก ภาษาไทย ( ทั้งหมด 8 ครั้ง )

นี่คือส่วนที่รู้ก็ดี ดีมากด้วย

 1. การสร้าง Poll/Quiz อย่างรวดเร็ว, Integrated with Microsoft Forms
 2. การใช้งาน Teams เป็นช่องทางสือสารทางเดียว หรือ ปิดไม่ให้คนแย่งกันเปิดห้องประชุม
 3. ตัวอย่างการใช้งาน Teams ร่วมกับ Office 365 บริการอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การแทรกคำถาม หรือ Quiz ลงใน Video
 5. สอบสัมภาษณ์ | สัมภาษณ์ Admission | มอบตัวเข้าโรงเรียน ด้วย Microsoft Teams
 6. สำหรับครู สอนภาษา อังกฤษ จีน ญีปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน อาหรับ กับปุ่ม Immersive Reader
 7. สำหรับครูสอนเลข กับปุ่ม Math ใน OneNote
 8. สำหรับครูวิทย์ สาย Simulation
 9. สั่งการบ้านด้วย Micro:bit ได้ด้วยนะ
 10. ยก Kahoot มาใส่ใน Teams !!!
 11. PowerPoint มีอะไรใหม่ๆน่าสนใจบ้าง (ใช้ฟรีใน Teams ได้ด้วยนะ)
 12. การทำระบบโหวตออนไลน์ ด้วย Microsoft Forms

เน้นสนุกไม่เน้นสาระ

 1. ใส่ฟิลเตอร์หัวมันฝรั่งยังไง ?
 2. ส่ง Sticker / Meme ในแชทยังไง

นี่คือส่วนของฟีเจอร์เสียตังเพิ่ม

 1. สร้าง Live event ให้คนเข้าร่วมสูงสุด 100,000 คน !!
 2. ซื้อ Office สำหรับติดตั้งลงเครื่องในราคา Education
 3. ให้ Teams มีเบอร์ 02–1234567แล้วโทรได้เหมือนโทรศัพท์ปกติด้วย
 4. ทำห้องเรียนแบบที่ มองทะลุอาจารย์ไปสู่กระดานได้

MSEDUTH

all things about Microsoft in education

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store