Nếu font trên blog hiển thị không đẹp, hãy sử dụng trình duyệt chrome và cài extension của Mùa Tóc Rối, website sẽ đẹp và dễ đọc hơn.