VoMinh
VoMinh
Sep 19, 2018 · 1 min read
“white dog and gray cat hugging each other on grass” by Krista Mangulsone on Unsplash

Truyện ngắn #1 trong tập truyện Mùa Tóc Rối. Đọc bởi VoMinh:

Mùa Tóc Rối

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.

VoMinh

Written by

VoMinh

Mãi mãi xin được làm ngọn gió, nâng dưới cánh hoa nơi bước chân Người.

Mùa Tóc Rối

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade