VoMinh
VoMinh
Aug 5, 2018 · 1 min read
Photo by Ravi Roshan on Unsplash

Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng
Con nên suy nghĩ về cách đứng thế nào,
Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao
Đứng khom lưng trên cao thành thấp.

Biết sống đủ luôn thấy mình hạnh phúc
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo,
Con đừng làm cái bóng ăn theo
Biết gieo cấy để vui ngày gặt hái.

Đời là biển khổ, con đừng ái ngại
Phải vượt lên để biết làm người,
Hạnh phúc ở đời tỉ số những buồn vui
Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất.

Vui thanh thản là niềm vui có thật
Vui hư danh là trò ảo ở đời,
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Biết sống đẹp là điều không phải dễ.

— Sưu Tầm

Mùa Tóc Rối

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.

VoMinh

Written by

VoMinh

Mãi mãi xin được làm ngọn gió, nâng dưới cánh hoa nơi bước chân Người.

Mùa Tóc Rối

Yêu thương vốn dĩ là không có mùa.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade