Chia sẻ

Tối qua trời mưa bão
Lạnh như cắt thịt da
Giữa ánh đèn mờ ảo
Có một người không nhà

Người co ro khép nép
Giấu mặt vào bóng đêm
Bên góc hiên chật hẹp
Chỗ mưa không đến tìm

Có tấm chăn đã cũ
Xin tặng đỡ cho anh
Và bát cơm còn đủ
Qua một tối yên lành

Ôi! Tay tôi nhỏ bé
Mà đau khổ giăng đầy
Biết làm sao san sẻ
Giữa trần thế mưa bay…

Đây niềm tin Nhân Quả
Muốn chia sớt với anh
Đây Từ Tâm cao cả
Muốn thắp vào tim anh

Mong anh tự đứng dậy
Đem yêu thương cho đời
Tự nhiên anh sẽ thấy
Hạnh phúc không hề vơi

— Thích Chân Quang

Like what you read? Give Duoc Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.