Em với anh

Lòng em như quán bán hàng 
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi. 
Lòng anh như mảng bè trôi 
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều.

Lòng anh như biển sóng cồn 
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài 
Lòng em như thể lá khoai 
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

Lòng anh như hoa hướng dương 
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời. 
Lòng em như cái con thoi 
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành!

— Nguyễn Bính