Krok za krokem: jak udělat myšlenkovou mapu z knihy

Myšlenkové mapy mohou posloužit jako dobrý nástroj pro práci s obsahem knihy, který mohou dobře zachytit na jednu stránku a učinit jej retrospektivně pochopitelnější a přehlednější. V článku nabídneme jeden z možných návodů, jak při tvorbě obsahu knihy ve formě myšlenkové mapy postupovat. A to pomocí devíti kroků.

Možností, jak se s potřebou sumarizace obsahu ve formě myšlenkové mapy vypořádat je mnoho, mi se v článku zaměříme na jednu z možných cest, která může být užitečná svojí návodností především začátečníkům. Zkušení autoři map nebo recenzenti zřejmě sáhnou po jiných méně formalizovaných postupech.

1. Čtete

Pokud chcete udělat myšlenkovou mapu z knihy, je dobré začít tím, že si knihu přečteme. Je na každém jednotlivci, zda zvolí metodu rychločtení a jen získá základní představu o struktuře a obsahu textu nebo zda bude číst s větším rozmyslem a pochopením. Myšlenková mapa by ale měla především odrážet vnitřní svět každého jednotlivého čtenáře, takže subjektivní prožitek z četby a dojem z textu je něčím, co nelze snadno nahradit.

2. Pracujete se strukturou

Především, pokud člověk dělá mapy digitálně, je v této fázi možné pracovat se strukturou relativně volně. Jednou z nejjednodušších metod je okopírování obsahu a dopsání si věty, o čem že daná část knihy byla. Díky této činnosti vznikne poměrně obsáhlá mapa, ve které se na první pohled nedá úplně dobře vyznat, ale která slouží jako komplexní podklad pro další činnost. Záleží na druhu knihy a čtenáři, jakou hloubku a pečlivost popisu zvolí. Obecně je možné doporučit maximálně jeden odstavec k jedné položce logické struktury (nadpisu, podnadpisu, schématu atp.).

3. Vyčištění obsahu

Jakmile máme vše důležité z knihy napsané ve struktuře, lze přistoupit k určitému čištění. V této fázi se snažíme z každého zadaného odstavce vytvořit část skutečné myšlenkové mapy — jedním slovem na větev, obrázky, větvením. Samotné odstavce přitom není třeba mazat, v digitálních nástrojích je možné z nich udělat poznámky a zakonzervovat si obsah na později. Myšlenková mapa pak dodá základní přehled a strukturu a pomocí poznámek je možné se dostat k dalším informacím.

4. Opravy

Tím, že předchozí krok pracuje atomicky s jednotlivými odstavci, dojde většinou k tomu, že vznikne mapa, která je v řadě uzlů redundantní, zbytečně košatá nebo ve které něco podstatného chybí. V této fázi je vhodné opět celou mapu projít a provést její korekturu — promazání uzlů, doplnění informací, případně přeskupit strukturu. Zde již není nutné, aby mapa přesně kopírovala obsah textu, ale lze do ní promítnout vlastní vidění světa a obsahu.

5. Vazby

Jestliže máme hotovou strukturu, je možné přikročit k práci se souvislostmi. Do mapy je možné zakreslit šipky, obláčky, skupiny, oblasti. Zkrátka dát dohromady vše, co spolu logicky souvisí a tyto vztahy se pokusit popsat. Jde o velice důležitou část práce s obsahem, neboť dává nový pohled na text a vede k jeho interpretaci a pochopení.

6. Vylepšení vzhledu

V této fázi je myšlenková mapa již téměř hotová. Zatímco doposud jsme se zabývali především obsahem a ne toliko vzhledem a dalšími drobnostmi, zde je možné to napravit. Do mapy je možné doplnit ikonky, obrázky, posunout větve, přebarvit uzly, měnit velikosti atp. Cílem tohoto kroku je sladit vizuální a obsahovou stránku mapy.

7. Za hranice

Kniha se nikdy nedá napsat úplná a dokonalá. Čtenář v tomto kroku začíná pracovat s vlastními nápady a k mapě může připojit řadu dalších informací — odkazem na další mapy, dokumenty, weby nebo třeba poznámkami. Díky tomuto kroku se stává z myšlenkové mapy dokument, který provádí hlubší reflexi tématu a autor mapy se pokouší o zasazení myšlenkové mapy do širších souvislostí. Mapa se také stává určitým multimediálním doplňkem knihy, který ji rozvíjí a podporuje.

8. Čtete znovu

Aby byla tvorba myšlenkové mapy smysluplná, je dobré se ještě jednou na mapu podívat jako na celek. Její prohlédnutí může pomoci jak získat náhled nad čteným textem a dívat se na něj z jiného úhlu pohledu, tak také umožní zjistit, zda člověk něco v mapě nezapomněl, což se během různých fází může stát. Jde o fázi, která dokončuje reflexi textu. Někdy se doporučuje ještě jednou text celý přečíst a porovnat s myšlenkovou mapou.

9. Sdílejte

V posledním kroku je možné tato vytvořený koncept sdílet s ostatními uživateli. Mapu si tak člověk nemusí nechat jen pro sebe, tím, že dochází k obohacení obsahu, je možné, že bude takový koncept pro ostatní čtenáře přínosný nebo zajímavý. Využít je možné jak obyčejný export, tak také různé formáty, které uchovají mapu interaktivní, případně otevřenou pro další editaci.

Volně podle: http://mindmappingsoftwareblog.com/dense-book-summary-mind-map/.

Obrázek titulní: https://freerangestock.com/

Like what you read? Give Michal Černý a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.