مراکز خرید ازمیر

İzmir Estate My Ofis
Sep 20 · 3 min read

………………………………………………………………………….اوپتیموم

یکی از بزرگترین و کاملترین مراکز خرید در ازمیر که در فاصله ….. کیلومتری تا فرودگاه بین المللی ازمیر واقع شده است ، در فاصله 200 متری با مترو که امکان دسترسی آسان از هر نقطه ازمیر به این مرکز خرید را فراهم آورده است . برندهای معروفی چون زارا ، منگو ، کلمبیا ، آدیداس ، برشکا و غیره

آدرس : ازمیر/ قاضی امیر- خیابان قاضی امیر- پلاک ۳۵۴۱۰ ۱۰۱

………………………………………………………………………ماوی باغچه

زیباترین مرکز خرید ازمیر با طراحی متفاوت با محیطی دلنشین برای گذران یک عصر دلپذیر در ماوی شهیر بهترین منطقه ازمیر ، پارکینگ سرپوشیده ، با فاصله 300 متری از تراموا و دسترسی آسان .

آدرس : ازمیر ، کارشیاکا ، ماوی شهیر

وست پارک

یک مرکز خرید و حراجی بزرگ که اولین پروژه آکواریوم دریای اژه در این مرکز واقع شده است ، دارای فوت کورت ، محوطه بازی برای کودکان ، پارکینگ و امکانات متنوع دیگر می باشد

……………………………………………………….……………فروم بورنوا

شما در مرکز خرید فروم بورنوا در منطقه بورنوا فضایی شبیه یک شهرک سینمایی را تجربه خواهید کرد ، مکانی مناسب برای گذراندن یک آخر هفته شاد با خانواده . همچنین بزرگترین فروشگاهikea در فروم بورنوا واقع شده است

آدرس : ازمیر- بورنُوا 35040- محله کاظم دیریک — کوچه 372

……………………………………………………………………….……آگورا

مرکز خریدی واقع در بالچوا برای ساکنین منطقه فرهتین آلتای ، مرکز خرید آگورا در سال های 2014 و 2015 رتبه اول را در زمینه ارائه خدمات و کسب رضایت از مشتری کسب کرده است . نزدیکی به تله کابین ازمیر از مزیت های این مرکز خرید است .

آدرس : ازمیر/ بالچُوا- خیابان میتهات پاشا- پلاک ۲۶-۲۸

…………………………………………………………………………..سل وی

یک مرکز خرید اوت لت ، یک حراجی بزرگ در ازمیر برای آنهایی که به دنبال خرید با قیمتی مناسب هستند .

رستوران معروف یوسف کوفته جی در این مال شعبه دارد و در فضایی کوهپایه ای با منظره دریای اژه و فضایی دلنشین .

آدرس : ازمیر/ بالچُوا- محله چِتین اِمِچ- کوچه کیوانچ- بلوک A، طبقه اول- پلاک ۱۰

myofisblog

All things about real estate and investment in İzmir/Turkey

İzmir Estate My Ofis

Written by

myofisblog

All things about real estate and investment in İzmir/Turkey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade