چرا باید در ازمیر زندگی کنید؟.

۱.یک شهر اروپایی.

Umur Ozan ▶
Jul 6 · 4 min read

شهر ازمیر مانند در دروازه ای است که کشور ترکیه را اروپایی میکند در ازمیر خودتان را در گهواره ای از تمدن و فرهنگ مدیترانه ای احساس خواهید کرد ،زندگی اجتماعی در ازمیر بسیار توسعه یافته است. صدها هزار نفر از گردشگران محلی و خارجی هر ساله به شهر ازمیر می آیند و به هر فرهنگ و هر رنگ از انسان در این شهر جایگاهی وجود دارد ..

۲. لذت بردن از کوردون

کوردون، که به نمادی از شهر تبدیل شده است، نقطه عطف و ملاقات برای همه در صبح، عصر، تابستان و زمستان است. کوردون، در آلسانجاک ، مرکز ازمیر واقع شده است و مرکز توجه همه به ویژه جوانان است و درست درنقطه شب زنده داری است. تماشای غروب خورشید در کوردون بخش مهمی از زندگی همه در ازمیراست.

۳. زندگی با دریا در هم آمیخته است

در شهرهای ساحلی مانند Urla، Çeşme، Alaçatı، Kuşadası، Mordogan، Karaburun Dikili و Gümüldür از روستاهای تعطیلات به باشگاه های شبانه، از سواحل عمومی تا باشگاه های ساحلی ، سرگرمی ها تا اولین نور صبح ادامه دارد، همه چیز با دریا در هم آمیخته است. سرگرمی در شهر ازمیر تمام شب است.

۴. زیبایی های تاریخی

Selcuk، Sirince، خرابه های افسس و کلیسای مریم باکره، زیبایی های تاریخی ،میزبان گردشگران از سراسر جهان هست زندگی در بین این زیبایی ها کاملا متفاوت است. ازمیر ، دارای یک معماری مدرن شهر است، یک شهر چند فرهنگی که از زیبایی های تاریخی خود محافظت می کند.

۵.شهری با امنیت بالا

امن ترین شهر ترکیه که قابل زندگی می باشد ازمیر است. استان ازمیر دارای جمعیت متمدن است، میزان جرم و جنایت کم است. یک زندگی مسالمت آمیز با خانواده شما در انتظار شماست که شرایط زندگی در مقایسه با استانبول بسیار مطلوب است.

۶.دغدغه ترافیک وجود ندارد

جمعیت ازمیر۴ میلیون است، اما به دلیل شبکه های حمل و نقل پیشرفته از مشکلات ترافیکی رنج نمی برد. شما می توانید در حدود 40 دقیقه از یک انتهای ازمیر به سمت دیگر بروید، به راحتی میتوانید در هر منطقه پارکینگ پیدا کنید.

۷.افزایش ارزش کشور ترکیه

در سال های اخیر، شهر ازمیر،پرجمعیت ترین شهری است که مهاجر می پذیرد. مراکز جدید استخدام در این شهر هزاران نفر از متخصصان را هر ساله به این شهر جذب میکند که این روند مهاجرت شهر را شهری ایده آل و معروف میکند.

۸.مرکز جدید شهر

https://www.youtube.com/watch?v=NHGr1-cp17k&t=46s

منطقه بایراکلی در ازمیر که مرکز جدید این شهر می باشد بزرگترین شرکت ها در این منطقه دایر میباشد که با وجود مراکز تجاری وسیع ،برج ها،واحدهای لوکس تجاری و مسکونی، این منطقه را تبدیل به محلی برای سرمایه گذاری میکند

۹.زندگی راحت

ازمیر می تواند شما را با زیبایی های طبیعی خود خوشحال کند و شما می توانید آن را با بافت تاریخی که دارد یک جو آرامش برای خود قرار دهید. وقتی که در کوردون ماهی می خورید و غروب خورشید را با باد ملایمی که حس میکنید تماشا میکنید می تواند به یک مرکز تفریحی تبدیل شود.ازمیر راحت ترین و قابل زندگی ترین شهر ترکیه است… دفتر ریمکس مای آفیس ،برای ارائه خدمات حرفه ای خود،شما را دعوت به سرمایه گزاری درست در ترکیه میکند.

myofisblog

Umur Ozan ▶

Written by

Intuition, innovation and vision.

myofisblog

All things about real estate and investment in İzmir/Turkey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade