Abartılmış Değerliler Kulübü

Hüseyin Mert
Nov 7 · 1 min read

Onlarca Milyar Dolar değerlemenin üzerinde olan firmaların halka arzından sonra değer kaybetmesiyle Abartılı Değerliler kavramı ortaya çıktı. Bu kavramın daha çok duyulmasındaki sebep ise hiç şüphesiz abartılı yatırım rakamları açıklayan Softbank gibi VC’lerin varlığı.

Tablodaki kayıp verdiren firmaların hepsinin girişimcilik ekosisteminde en fazla kutsanan ve örnek gösterilen firmalar olduğunu unutmayalım.

Her zaman zarar yazan firmalar nasıl oluyor da multi milyar dolar değerlemeye ulaşıyor ve yatırım alıyor diye düşünüyorduk. “Yüksek risk, yüksek gelir.” olmuyor-muş.

Sırasıyla inceleyeceğimiz kulüp üyelerimiz:

  • Theranos
  • WeWork
  • Uber

Bu yazı ilk olarak NAYN.CO’da yayınlanmıştır.

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

NAYN.CO

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade