Micro Startups Nedir?

Hüseyin Mert
Nov 23 · 2 min read

Günümüz insanlarının ancak saniyeler mertebesinde odaklanabildiğini hatta odaklanmadığında daha mutlu olduğunu görüyoruz. Başarının yegane kaynağı ise odaklanmak, idi.

Başarılar da eskisi gibi değil artık; 1 milyon gösterime ulaşmak, günler içinde 10 bin takipçiye ulaşmak, 250 kişiye ulaşmış WhatsApp grubunun kurucusu olmak, 100 bin takipçili Spotify listesinin sahibi olmak, fenomen olmak, verified account sahibi olmak.. İş yaşamında da benzer bir durum var: takipçi sayısının 10 binlerce olması, duyurdukları ürünün TT(Trend Topic) ülke gündemine girmesi, CEO olmak, büyük markalarla toplantılar set edebilmek, bütün girişimcilik yarışmalarına katılmak sunum yapmak, üniversitelerin kariyer günlerinde ne kadar başarılı olduğunu anlatmak, TEDx konuşmacısı olmak, “kitap” yazmak…

10 yıllık planların yapılmış olduğu geçmişteki gibi yıllık planlar artık yok. Anı yakalayamayan her varlık kaybediyor ve kayboluyor. Bu yüzden başarıcıklar ve kariyercikler var artık hayatımızda. Girişimler de küçülmeli ve anı yakalamalı, adapte olmalı.

Micro Startup: küçük, anı yakalayabilen, kısa sürede ortaya çıkan, yayına girdikten sonra unutacağınız girişimciklere denir.

Bu kadar küçük ve hızlı olacak işler ancak araç gereçlerin zenginleşmesiyle ortaya çıkabilirdi. Excel ile haşır neşir olan baby boomerlar zorla Google Sheets ve AirTable ile tanıştı. PowerPoint’ten Prezi’ye geçen nesilimizi hep beraber ibretle izledik. No Code ile hiç kod yazmadan uygulama çıkartabilmemizi sağlatacak şeylerle artık herkes maker oldu.

Yan projeler yapmaya başlayarak kendinizi micro startup yapmaya hazırlayabilirsiniz. Kendi girişiminizde bu şekilde denemeler yaparak fırsat oluşturabilirsiniz. Çünkü millennials ve Z kuşağı için uzun soluklu planlar yapılan işler istenilen başarıyı elde edemiyorlar veya ölü doğuyorlar.

Eğer bir teknoloji girişimiyseniz araç geliştirmesiyle yan proje yapabilir hatta bunu micro startup yapabilirsiniz. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz, ama çalışıyor olması sizin için başarıcık sayılacak.

https://1kprojects.com/ incelemenizi öneririm. Burada pazarda insanlar neden sattılarını neler yaptıklarını açıklılıkla yazmakta sizi adeta data room içindeymişsiniz gibi bilgilendirmekteler.

Micro Startuplar’dan sonra diğerleri baby boomer oldu.

Çok niş bir konu seçip insanların çok küçük ücretler ödeyerek kullanabildiği bir micro startup size pasif gelir getirebilir. Bunu da hiç kod yazmadan yapabilirsiniz. Bu yaptığınız proje size pasif gelir getirmese bile bilinirlik sağlatabilir.

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

NAYN.CO

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade