Yan Proje Yapın!

Hüseyin Mert
Oct 10 · 2 min read

Gündemden, kendi dünyanızdan uzaklaşmak için yan proje yapın. Ancak şartlarım var:

Elinize tükenmez kalem ve bir miktar müsvedde kağıt alın.

 1. Hedef Belirleyin
  Minik bir ürün düşünün; süresi ve boyutu en fazla 2 günlük olmalı. Çiğnemeden yutabileceğiniz kadar bir şey olmalı. Kesinlikle meydan okuma olmamalı. Hedefinize odaklandığınızda bunu sonuçlayacaksınız mutlaka.
 2. Öğrenme ve Araştırma Heyecanı Yaşayın
  Bilmediğiniz veya heveslendiğiniz bir konu olsun. Konuyu anlamak için bir kaç tane akademik makale okuyun veya bir bilenle tanışın. Araştırırken bunları not edin.
 3. Öğrenme metoduzu geliştirin
  Şekiller çizin, renkli kalemler kullanabilirsiniz. Öğrenirken literatürü nasıl araştıracağınızı ne kadar vakit ayırdığınızı ölçün. Ben bir şeyi öğrenirken ilk olarak konu hakkında yazılmış blog yazılarını okurum, sonrasında örnek kod parçacıklarını, yeterli bulduğumda yazılmış bir projeyi incelerim. Öğrendiğimin yeterli olduğunu gördüğümde Stackoverflow’da ilgili etiketleri okuyor ardından Github’ta araştırıyorum.
 4. Projenizi yönetin
  Cetvel çıkartın kendinize, çevik geliştirme yapmanıza gerek yok ancak projenizi yönetin. Yapılacak listesi çıkartmak tek başına yönetmek değildir. Ben bu zamana kadar yaptığım yanlışlardan öğrendiğim kadarıyla yönetmenin “girdi-çıktı” olduğunu gördüm.
 5. Herkesin görebileceği bir şey olsun
  Açık olan bir yerde yaptığınızda: incelenebileceksiniz, eleştirilebileceksiniz, övülebileceksiniz. Bunların hepsi size katkı sağlayacak. En önemlisi eğer korkularınız varsa hepsiyle yüzleşmenizi sağlayacak.
 6. Sosyal bir noktası olsun
  Yapacağınız şeyden birilerinin faydalanma ihtimalini düşündüğünüzde mutlu olmuyor musunuz? Bu yaptığınızın gerçekten faydalı bir şey olmasını yönünde kendinizi şartlamayın.
 7. Başlayın
  Ben şunu öğrendim: bir şeye başlamak demek hemen bir şeylere girişmek değilmiş, DÜŞÜNMEKmiş. Düşünürken de belli bir nizamla her şeyi not alarak haritalamak çok önemliymiş.
 8. Bitirin
  İster ürün çıksın ister çıkmasın mutlaka bir çıktı verin. Benim için, projeyi yazıp yayına almak bitirmektir. Gelir beklentisine girmenizi tavsiye etmem.

Size kendi kullandığım cetveli paylaşıyorum.

Yan Proje Çetveli

Bu yazıyı da okumalısınız

https://medium.com/@salihoktayakar/neden-bir-ek-proje-side-project-geli%C5%9Ftirmelisiniz-a1ce12d6a8f1

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

NAYN.CO

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade