Yazılım Problemlerimi Çözme Adımlarım

Hüseyin Mert
Nov 5 · 1 min read

Elimde kronometre ve kağıt kalemle aşağıdaki adımları yapıyorum.

  1. İhtiyacımı metrobüste rastladığım arkadaşıma anlatıyor gibi yazıyorum. (10dk)
  2. Problemin özetini dolmuşta yeni gördüğüm birisine anlatır gibi yazıyorum. (10dk)
  3. Kara kalem çözüm yapıyorum. (5dk)
  4. Kara kalemi koda döndürüyorum. (15dk)
  5. Bu hazırlığımdan vazgeçiyorum, tekrar 1. adıma gidiyorum. (1 gün)
  6. Çözümü yayına alıyorum. (1 saat)
  7. Yaptığımın sonuçlarını değerlendiriyorum. (1–5 gün)
  8. Kendime yeni bir problem çıkartmışsam tekrar 1. adıma gidiyorum. (1 gün)

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Hüseyin Mert

Written by

I want a beautiful life.

NAYN.CO

NAYN.CO

seni aldatmayan ve süründürmeyen; seninle konuşan haber kaynağındır

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade