naarjobs.be geselecteerd voor Smart Mobility Belgium

Han Tambuyzer
Oct 8, 2018 · 2 min read

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Mobiliteit François Bellot selecteerden uit 137 indieningen 15 slimme mobiliteits-projecten. Met naarjobs.be wil nazka mapps, in samenwerking met mobiel21 en VDAB, de bereikbaarheid van jobs in de kijker zetten.

Image for post
Image for post

Een deel van het mobiliteitsprobleem en daaraan gelinkte vervoersarmoede, kan worden opgelost door een slimmere keuze van werkzoekenden in hun woon-werkverkeer naar hun job. Het is een win-win voor iedereen: werkgevers, werknemers en regio’s. Door een intelligente koppeling van (open) data over vacatures, bedrijfslocaties, mobiliteitsaanbod en vervoersmodi, kan een werkzoekende eenvoudig de beste weg naar het real-time vacature-aanbod terugvinden.

Een digitale kaart stelt de mogelijkheden van plaats tewerkstelling en beschikbare vervoersmodi voor de werkzoekende inzichtelijk voor.

Image for post
Image for post

Dit project bouwt verder op de tool naarjobsindehaven.be maar schaalt op naar het Vlaamse niveau. In tegenstelling tot de uitwerking op maat voor Stad Antwerpen en de Haven van Antwerpen, wordt in naarjobs.be gewerkt naar een algemeen toepasbare tool voor Vlaanderen. Ook de opschaling naar een volledige bedekking voor het Belgische grondgebied wordt onderzocht en voorbereid.

Meer informatie over Smart Mobility Belgium vind je in onderstaande filmpje

nazka mapps

News and media from nazka mapps

Han Tambuyzer

Written by

co-founder and managing partner of 3kids, nazka.be, aircheckr.com and nostalgeo.com | expert in #mapping #entrepreneur #bootstrapping

nazka mapps

News and media from nazka mapps

Han Tambuyzer

Written by

co-founder and managing partner of 3kids, nazka.be, aircheckr.com and nostalgeo.com | expert in #mapping #entrepreneur #bootstrapping

nazka mapps

News and media from nazka mapps

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store