Foto: Stein J. Bjørge

Bias-spiralen — Hvorfor hyre mangfoldig

Se for deg at du sitter på t-banen i Oslo sentrum. Du ser rundt deg, på medpassasjerene dine. Hvordan ser de ut? Hvor er de fra? Hvilke ønsker og behov har de? Hvis de ligner snittet av Oslos befolkning, så er nesten en tredjedel av dem enten første- eller andregenerasjons innvandrere. Det er ikke sikkert at alle snakker norsk, at de har smarttelefoner som de kan installere en billettapp på, og heller ikke at de kjenner godt til byen som de nå reiser rundt i. Det eneste de har til felles er at alle bruker Oslos offentlige transport for å komme seg rundt.

Se nå for deg styret i Ruter, de som er ansvarlige for alle trikkene, bussene og t-banen i Oslo. Som de fleste andre styrer i Norge, er de hovedsakelig menn, de har en snittalder på godt over 40, og de er alle etnisk norske. Mitt spørsmål er: Kan menneskene i det styret forutse og imøtekomme behovene til alle de som sitter på t-banen? Kan en så ensartet gruppe forstå og tilrettelegge for det mangfoldet av mennesker som skal bruke deres produkter og tjenester? Uten å henge ut Ruter, som leverer gode og effektive tjenester til hele Oslos befolkning, tror jeg ikke de kan det. Jeg tror også at det samme gjelder for alle bedrifter, produkter og tjenester, både på ledernivå og blant de ansatte.


Under Webdagene 2017 holdt Cheryl Platz et foredrag der hun snakket om stemmedesign for Amazon Echo, Siri og Google Home — stemmestyrte digitale assistenter. Hun snakket om hvordan opplæringsgrunnlaget for produktenes stemmegjenkjenning førte til at de, helt utilsiktet og uten at noen forutså det, fungerte mindre bra for kvinner og for ikke-hvite amerikanere. Grunnen var at den gruppen mennesker som leverte opptakene som utgjorde grunnlaget for produktenes maskinlæring var svært homogen — nesten utelukkende hvite menn som jobbet i Amazon, Google eller Apple. Dette førte til noe hun kalte en «bias-spiral».

Figur: Cheryl Platz

Den utilsiktede vektingen i favør hvite, relativt velstående menn, førte til at assistentene presterte bedre — altså var bedre til å gjenkjenne stemmekommandoer — for nettopp den målgruppen. Det førte videre til at produktene ble mest brukt av mennesker i den gruppen, og at tilførselen av ny data til videre opplæring av gjenkjenningsalgoritmene forsterket vektingen, fremfor å jevne den ut.

Today’s voice interfaces are inherently biased. Limited training data and an affluent user base is excluding underrepresented groups with inaccuracy.
- Cheryl Platz

Jeg tror at man kan generalisere dette fenomenet. Hvis en homogen gruppe mennesker utformer en tjeneste eller et produkt, kan det føre til at det, helt utilsiktet, blir vektet i favør av den gruppen. Dette kan føre til at en lignende og lite mangfoldig gruppe mennesker tar tjenesten i bruk, og at tilbakemeldingen produktet får fra disse vil forsterke vektingen, og videre ekskludere mennesker som ikke tilhører den opprinnelige gruppen. Alt dette uten at noen planla, designet eller på noen måte ønsket det. Og akkurat det er det viktig å understreke: Manglende mangfold kan føre til utilsiktet diskriminering på grunn av manglende perspektiv og kunnskap om de som kommer til å bruke produktet.


Renata Barros skrev nylig om at å ansette mangfoldig ikke er veldedighet. Norske IT-bedrifter sliter med å ansette menneskene de trenger, mens høyt utdannede innvandrere sliter med å skaffe seg jobb. Hun viser også til en undersøkelse fra McKinsey: den viser at selskaper med høyere likestilling blant kjønnene og høy grad av etnisk mangfold, hadde henholdsvis 15 % og 35 % større sannsynlighet for å ha økonomisk avkastning over gjennomsnittet i sin bransje. En annen studie gjort av forskere ved MIT og George Washington University viste at bedrifter som gikk fra å være svært kjønnsdelte til å bli mer likestilte økte inntektene sine med 41 %. Harvard Business Review fant at bedrifter med en høy grad av mangfold hadde 45 % høyere sannsynlighet for å utvide sin markedsandel sammenlignet med fjoråret, og 70 % høyere sannsynlighet for å ha gått inn i et nytt marked, på bekostning av bedrifter med en lav grad av mangfold. Den samme studien viste at minoriteter i bedrifter med lav grad av mangfold hadde lavere sannsynlighet for å få gjennomslag for sine idéer. Deltagelse i arbeidslivet er også en av de viktigste faktorene for integrering, og slik noe som gagner hele samfunnet.

Mange av disse studiene ble utført i USA, og vi har selvsagt helt andre forhold her i Norge. Vi har et arbeidsmarked som er mer kjønnsdelt enn gjennomsnittet i Europa. Menn tjener fremdeles mer enn kvinner — også i designbransjen. Hvis man er så uheldig at man har et etternavn som ikke høres norsk ut, så er det 25 % lavere sannsynlighet for at man blir kalt inn til jobbintervju enn en identisk kandidat med et norskklingende navn (enda lavere for menn i privat sektor). En undersøkelse gjort av Accenture viste at kun 15 % av de ansatte i 70 norske selskaper hadde en bakgrunn som ikke var etnisk norsk, hvorav mesteparten var fra andre vestlige land. I tillegg har vi dem av oss med nedsatt funksjonsevne, hvorav nesten 100 000 står ufrivillig utenfor arbeidslivet, til tross for regjeringens visjon om et samfunn der alle kan delta.

Alt dette beskriver en annerledes bias-spiral: Ledere, en relativt homogen gruppe, hyrer folk som kulturelt ligner dem selv, som over tid blir ledere som hyrer folk som kulturelt ligner på dem selv, og så videre.


Jeg har tidligere skrevet om viktigheten av å se noen lik en selv representert i en rolle i arbeidslivet for å tro at man selv kan fylle den rollen. Det krever mot å være den første, for å søke jobb et sted der du vet at du kommer til å være den eneste personen med din hudfarge, seksualitet eller funksjonsevne. Til tross for at jeg er så heldig at jeg er en mann som er født og oppvokst i Norge, at jeg har høyere utdanning og en jobb jeg elsker, så har jeg flere ganger kjent på følelsen av å være den eneste ikke etnisk-norske personen i et rom. Og det lille ubehaget jeg kjenner, som jeg til syvende og sist kan feie til side, er ingenting sammenlignet med hva en innvandrer eller flyktning må føle, eller en person med nedsatt funksjonsevne, eller en kvinne i møte med et arbeidsmiljø formet av og for menn.

Økt mangfold i arbeidslivet er åpenbart en fordel, men det krever likevel mot for å hyre noen som er ulik en selv, å aktivt ta et valg som kanskje føles litt unaturlig, litt uvant, å vel vitende seile inn i ukjent farvann. Det er det ledere i norske selskaper må være: litt modige. Men mest av alt må de bare se på fakta: Å hyre mangfoldig vil gi et konkurransefortrinn ved at man både får bedre innovasjonsevne og høyere lønnsomhet. Norske bedrifter må hyre mer mangfoldig for å bryte bias-spiralen og for å tilby bedre produkter og tjenester for hele det norske folk — inkludert de over 880 000 av oss med innvandrerbakgrunn, den halvparten av oss som ikke er menn, og de mellom 15 % og 18 % av befolkningen som har nedsatt funksjonsevne. Så spørsmålet er egentlig bare: Hva venter vi på?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.