Fra en HR-leder til en annen

Eva Hartveld Endre
Mar 12, 2020 · 2 min read

Kjære Norge,

Våkn opp!

Som HR-ansvarlig for en bedrift på rundt 80 ansatte, har jeg den siste uken brukt tiden min på ting jeg ikke kunne forestille meg kunne skje i landet vårt. Vi er jo heldige. Vi har i stor grad vært skånet for store helserelaterte kriser, så for meg, mine kollegaer og mange av mine medsvorne HR-ledere i andre selskaper gjør dette at vi må forholde oss til helt nye problemstillinger.

I de første dagene av denne fasen var vi mange som tenkte at dette vil gå over av seg selv og at det var business as usual. Nå ser vi raskt og sikkert at det ikke er det. Korona kommer til å lamme landet vårt og ramme spesielt eldre og syke knallhardt, med mindre vi som innbyggere og bedrifter tar ansvar nå og tar grep for å forhindre det.

Image for post

Tallenes tale er klar. Antall smittede vokser nå eksponentielt. Andre land har fått erfare krisen før oss. De fleste troverdige eksperter sier at det må mer drastiske grep til enn det som har vært gjort til nå. Danmark har skjønt det og har “stengt ned” landet. Men hva skjer i Norge? Ikke mye enda.

Hva med vårt ansvar som ledere av bedrifter? Mange, inkludert oss i Netlife, fokuserer hardt på bærekraft i disse dager, fordi dette er et samfunnsansvar. Å bidra til å stoppe korona burde være et like selvfølgelig samfunnsansvar. Det innebærer at alle bedrifter som ikke har kritiske samfunnsoppgaver som må utføres på stedet, bør jobbe hjemmefra nå.

I Netlife har vi brukt uka til å snu rundt på prosjekter og oppgaver for å tilrettelegge for mer fjernarbeid. Vi er en bransje som kan jobbe slik og våre folk blir gira og energiske av å få tenke nytt! Hos oss er det en viktig verdi å sette folka først. Vi har en visjon om å redde verden litt, og vi har aldri kunne gi et viktigere bidrag.

Dette er en felles dugnad, vi i Netlife er med og håper flere hiver seg med!

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store