Hva trender og hva ender i 2020? Her har du et fremtidsskue.

Jostein Magnussen
Feb 21 · 3 min read

Det er skummelt å spå. Hva trender akkurat nå? Jeg har valgt å gjette, med nødrim, ja som dette. Håper på 12 rette.

Image for post
Image for post

Stemmestyring

Multi, omni, somnikanal

Digitalisering og digital transformasjon

VR og AR

Dine data

Kunstig intelligens

I år er det tik tok

Aviser

Big data

Planeten

Blockchain

Chatboter

Men, en ting går aldri av moten

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store