Når logoen blir hentesveis

Netlife
Netlife
Sep 25, 2014 · 4 min read

Dersom du fjerner logoen fra firmaets markedsmateriell — hvor mye er igjen av identiteten?

En vare er en bil, en liter melk, et sosialt nettsted, en t-skjorte. En merkevare er en Volvo, Q-melk, Pinterest, en Probat. Hvilke assosiasjoner som står klart frem i forbrukers bevissthet, utgjør merkevaren. Logoen? Den er kun en signatur.

En merkevare er enkelt fortalt en magefølelse. Merkevaren din er ikke det du sier den er. Den er det kundene opplever at den er.

Design skaper helhet

Selskapet ditt er mest sannsynlig ikke det eneste som leverer det du gjør. Dersom du mot formodning er den eneste i markedet — og du gjør det bra, vil det ikke ta lang tid før flere tilbydere både vil og kan levere det samme. Så hvordan skal du holde deg relevant i markedet og bli foretrukket av målgruppen din?

Det hjelper ikke å ha en snasen webside, hvis lenkene er døde og innholdet oppleves irrelevant og meningsløst for målgruppen. En sminket gris er fremdeles en gris. Det er heller ikke god merkevarebygging å ha verdens beste idé og innhold hvis det blir presentert på en slik måte at målgruppen opplever det irrelevant, utdatert og kjedelig. Dette høres ut som selvfølgeligheter. Men selvfølgelighetene kan være det første vi legger til side.

Målgruppen må kjenne seg igjen når de går fra det trykte materialet ditt og inn i den digitale verden. Og vice versa. Mange nettløsninger kan oppleves som det stedet merkevaren gikk for å dø, fordi opplevelsen av merkevare og design er prisgitt hva som til enhver tid er mulig eller ikke mulig i et gitt malsystem. Tjenesten eller produktet må tilpasse seg systemet, og ikke omvendt. Gode nettløsninger derimot, tar i bruk systemer og metoder som forsterker merkevaren.

Den gode følelsen

Teknologi for teknologiens skyld er uinteressant. Det som er interessant er hva teknologien muliggjør, ikke hvordan den gjør det. Mennesker går på nettet for å gjøre noe. Disse gjøremålene kan være alt fra å bestille en tannlegetime, treffe en mulig partner, finne ut hva Norgespakken koster å sende til Tromsø — til å bli underholdt av en hund kledd ut som edderkopp.

Mange ser for seg at innovativ design har med teknologi å gjøre. Men innovativ design er en måte å tenke på. Utleietjenesten Airbnb er ikke er teknologisk produkt. Den benytter teknologi, men det er ikke nettløsningen i seg selv som er innovasjonen. Ved å fokusere på hvilke oppgaver målgruppen trenger å løse, og gjøre det enkelt å løse disse, innfrir vi forventninger. Da oppstår den gode mestringsfølelsen vi alle liker. Opplevelsen utover det å få gjort det du kom for, den gode følelsen som oppstår når du får mer enn forventet, er det som gjør at du blir værende litt til for å snuse rundt på siden. Lese litt mer. Sjekke ut litt til. Den følelsen gjør sjansene store for at du vil gjenta prosessen.

Slik adferd oppstår i stor grad ved hjelp av empatisk merkevarebygging. Merkevarer som forstår brukeren, og som ønsker dialog for å skape gode opplevelser, vil alltid stå igjen som det foretrukne. Oppleves nettløsningen din som funksjonell, brukervennlig, relevant og emosjonelt attraktiv, har du noe å flagge. Hvordan flagget ser ut, kan du overlate til designavdelingen.

Design drives innovation; innovation powers brand; brand builds loyalty; and loyalty sustains profits. If you want long-term profits, start with design.

Marty Neumeier, Liquid Agency

Design er en god idé

En studie utført av Kelton Research i USA viser at 70 % av forbrukere velger ut fra design og merkevare når de skal kjøpe et produkt eller en tjeneste. I aldersgruppen 18–29 år er dette tallet enda høyere. The Design Council i Storbritannia har undersøkt suksesskriterier blant de raskest voksende selskapene i landet. Hele 47 % prosent av dem oppgir design som det viktigste virkemidlet for vekst og innovasjon. (Kilder: Keltonglobal og Design Council UK).

Sterke merkevarer gir umiddelbar kredibilitet til nye produkter fra samme leverandør. Jo mer lojale kunder du har og jo sterkere merkevaren står hos dem, desto mer sannsynlig er det at kundene vil tilgi feil du gjør. Dialog med kunden underveis kan bidra til gode historier om merkevaren din, og skaper lojalitet.

Sterke merkevarer tiltrekker seg de beste kundene. Sterke merkevarer er attraktive arbeidsplasser. Design er derfor også et virkemiddel for å rekruttere de beste folkene.

Dersom hele den visuelle profilen står og faller på logoen, er du ute å kjøre. Har produktet ditt en god visuell profil, mister det ikke identitet selv om logoen tas bort. God design gir egenart. God design er relevant. God design har kontekst. God design har rytme. I en verden av valg og muligheter, er design og merkevarebygging en smart post å ha med når budsjettet settes.

Det eneste som er sikkert med hentesveisen, er at det etterhvert blir mindre og mindre å hente. På tide å endre taktikk?

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Netlife

Written by

Netlife

Digitalbyrå i Oslo. Vi lager lager digitale tjenester folk har glede og nytte av. :) Tidligere iallenkelhet.no

Netlife

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer! / We make stuff that works.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade