Nye gjensidige.no og manglende tilgjengelighet

Netlife
Netlife
Dec 7, 2012 · 5 min read

Gjesteblogger Torbjørn Helland Solhaug er spesialist i universell utforming på nett hos Funka Nu AB.

Gjensidige har fornyet seg, og på nett har de kommet frem med et ganske nytenkende konsept og uttrykk. Bloggene Brukertest og Kjøkkenfesten har allerede gjort seg mange reflekterte tanker rundt det nytenkende med konseptet, og jeg føler ingen behov for å gjenta deres kommentarer. Derimot er det på plass med noen innspill om den bruksmessige kvaliteten på det nye nettstedet.

Banker og forsikringsselskaper har lenge vært i førersetet når det gjelder effektivisering og rasjonalisering av sine tjenester. Skal de klare å gjennomføre denne strategien, og samtidig både fange nye og beholde eksisterende kunder, krever det at de har fokus på universell utforming. Hvis ikke er det store brukergrupper som ikke har anledning til å benytte seg av deres tjenester, og dermed forsvinner ut av den potensielle kundegruppen.

Hva er problemet?

Nå som forskriften for IKT-delen av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven er ute på høring, med innhold som mange har forventet i over to år, er det på generell basis overraskende at webutviklere og kunder ikke er mer oppmerksomme på lovkravene som kommer til å gjelde. Er det ikke bedre å profilere seg på å være i forkant enn å havne i bakleksa allerede fra starten?

For å ta noe av det enkleste først. Ett av skal-kravene fra Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) som selvfølgelig er med i den kommende forskriften er at brukeren skal kunne benytte tastatur til å navigere og bruke funksjoner på nettstedet. Og selv om navigering av mange grunner er problematisk med tastatur på det nye nettstedet, er likevel benytte kanskje nøkkelordet her.

Gjensidige har blant annet en kalkulator der brukeren skal oppgi data som alder, gjeld og inntekt, der det ikke går an å skrive inn med tall. Eneste mulighet er å dra i skyveknapper. Hvor kom den idéen fra?

Når tallet dessuten ikke oppdaterer seg live når brukeren drar i skyveknappene, slik at gjentatte forsøk er nødvendig for å treffe riktig, blir dette irriterende for de aller fleste, plagsomt for flertallet, særdeles krevende blant annet for de flere hundre tusen revmatikerne i Norge og helt umulig for de mange tusen som er blinde, har Parkinson, sliter med spasmer, eller av annen grunn ikke har anledning til å bruke mus.

Har Gjensidige virkelig råd til å kaste flere hundre tusen brukere ut av sin potensielle kundegruppe?

Kalkulator uten tastaturstøtte, med dårlige kontraster og ingen live oppdatering.
Kalkulator uten tastaturstøtte, med dårlige kontraster og ingen live oppdatering.

Ikke egnet for mobil og nettbrett

Bruk av nettbrett og mobil surfing øker jevnt og trutt. Ettersom man på disse plattformene kan sitte utendørs i sollys og surfe, krever det gode kontraster i løsningen. Nevnte forskrifts krav er 4.5:1 på en skal opp til 21:1 for svart på hvitt. For mobile og nettbrettversjoner bør man vurdere enda bedre kontrast.

På et utvalg essensielle elementer måler vi 3.5:1, 2.9:1, 2.6:1 og 2.0:1, blant annet i allerede nevnte kalkulator. Resultat: brukere kan ikke sitte utendørs og sjekke ut tjenestene til Gjensidige.

Vil virkelig Gjensidige detaljstyre hvor og når brukerne skal sjekke ut tjenestene deres?

Men vent nå litt. Det er vel ikke bare varierende lysforhold som er unikt for surfing med mobil og nettbrett. Hva med klikking? På mobil er gode klikkeflater viktig for alle, både grunnet liten skjerm og alle mulige og umulige situasjoner hvor vi surfer på mobilen. På nettbrett er det bra for alle og viktig for mange. Det samme gjelder på PC.

Hvis ikke klikkbare objekter er tilstrekkelig store, blir det unødvendig krevende å treffe dem. Klassisk eksempel er avkrysningsbokser som er kodet feil, slik at bare selve boksen er klikkbar, og ikke også den tilhørende teksten. Gjensidige har gjort denne klassiske feilen, og har dermed gjort at brukerne i praksis ikke kan sjekke ut tjenestene på mobil. Og så er det den stadig tilbakevendende diskusjonen om Flash. iPad støtter ikke Flash. Gjensidige bruker Flash på sine kalkulatorer og veiledere, og enkelte steder er det ingen backup-løsning.

Vil virkelig Gjensidige detaljstyre hvordan brukerne skal sjekke ut tjenestene deres?

Er luftig design bra?

Det luftige designet med store hvite flater er fått til dels positive tilbakemeldinger. For sterkt svaksynte brukere som benytter kraftig forstørring blir dette vanskelig. Med 10 ganger forstørring, som for enkelte brukere faktisk bare er moderat forstørring, finner jeg med HD-oppløsning (1920x1080 pixler) flere steder med tre hele sider vertikalt som er blanke, og andre steder med fire blanke sider horisontalt. Da er det lett å gi opp å finne informasjonen du ønsker.

Har Gjensidige virkelig råd til å kaste enda flere brukere ut av sin potensielle kundegruppe?

Eksempel på mild forstørrelse for sterkt svaksynte brukere.
Eksempel på mild forstørrelse for sterkt svaksynte brukere.

Er det mer å si?

Jeg skulle ønske, for Gjensidige sin del, at det var slutten. Men nei. Blar man litt rundt så er det flere grupper som vil få problemer på ett eller flere steder.

  • Brukere med hukommelsesproblemer, læringsvansker eller konsentrasjonsproblemer (feilmeldinger som forsvinner etter noen få sekunder, samt mange ganske ulike utforminger og inkonsistent plassering av klikkbare objekter)

Og fremdeles har jeg ikke brukt mer enn en drøy halvtime på å lete etter mangler. Det finnes selvfølgelig eksempler på bra implementering også, og feilene jeg beskriver er ikke nødvendigvis konsistent over hele nettstedet. Men når jeg finner såpass med feil på så kort tid er det dessverre ikke veldig lovende.

Hadde jeg vært kunde av Gjensidige, hadde den nye nettsiden kunne ført til at jeg fant meg et annet forsikringsselskap. Og jeg er definitivt ikke interessert i å bli kunde av dem nå. Ikke før de gjør sidene deres brukervennlige og universelt utformet.

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store