Teamový remote relax ? Těžko ale jde to.

Tom Reichmann
Apr 19, 2020 · 2 min read
Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Jestli si dát půl hodinky jógy a konečně vychytat zrádný downward dog, nebo zapracovat na svém handicapu a pinkat golfové míčky do hrníčku po babičce, to si asi musí rozhodnout každý sám.

Měl bych ale pár tipů, jak relaxovat jako team a tím pádem úplně nezazdít, team-building, sdílení informací a spoustu dalších dobrot které se při fyzické přítomnosti samovolně dějí.

Nerozpadněte se na skupinu jednotlivců

Pokecat si jednou za den na stand-upu je opravdu nutné minimum. Dá se ale dělat mnohem víc. Udržte komunikaci tak živou, jak je jen možné. Společný appear-in room / non-stop live streams / software typu Sococo / … cokoli je vám příjemné. Technologicky je to dnes více než možné. Pokud se to nedaří, pak je to spíše o disciplíně. Doporučuji dobře nastavit sociální kontrakty / pravidla / desatera, jakkoli jim říkáte. Neomezujte se jen na plánované ceremonie a meetingy. I tam se dá sice zažít nějaká ta sranda, ale nemělo by jí byt moc.

Společná aktivita

Chodíte v kanclu na fotbálek, šipky, nebo cokoli jiného? Nahraďte to online aktivitou. Nevypouštějte společnou zábavu jen proto, že se teď nemůžete fyzicky potkat. Když nic nenajdete, vždycky můžete zkusit Bulanci.cz 😊 (srdcovka z mládí, ale bacha lítá tam spousta peří). Samozřejmě to nemusí byt nutně hry, dejte si třeba společné kafe nebo oběd (Ano, online, není to sice ve srovnání s reálem žádná hitparáda ale lepší než drátem do oka).

Prostor pro trolling

Vytvořte si ve vašem komunikačním nástroji channel jen na hovadiny. Občas tam hoďte nějaké to meme, fotku z team-buildingu a podobně. (Mimochodem pokud jste jen na emailu… tak proboha nebuďte jen na emailu 😊)

Tak se mějte krásně, remotu zdar a “Vždycky agile! ✊”

Tom

NewMETA

Most effective tactic available

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store