Newsworthy.se
Published in

Newsworthy.se

Tecken på ändrat beteende efter restriktioner — men inte på samma nivå som i våras

Det syns tecken på minskad aktivitet på arbetsplatser och i utelivet i regioner som har infört striktare lokala råd. Det visar Newsworthys analys av ny data från Google. Men jämfört med andra europeiska länder är våra förändringar små. Är det tillräckligt för att platta till kurvan?

Går det att mäta vilken effekt lokala restriktioner har på svenskarnas beteende?

Smittspridningen ökar i Sverige, och under de senaste veckorna har region efter region fått skärpta råd från FHM.

Som datajournalist undrar man förstås direkt: finns det något sätt att mäta effekten dessa har? Jobbar fler hemifrån? Är det fler som håller sig hemma från kafeer och restauranger?

Med platsdata från Google går det att följa hur mycket människor rör sig på olika typer av platser. Här ska vi titta närmare på två tidsserier: aktivitet på arbetsplatser, samt på restauranger, caféer och i butiker.

Så här ser arbetsplatskurvan ut i Stockholm:

Under sommaren var aktiviteten på arbetsplatser — av uppenbara orsaker — låg. Under hela hösten har det varit allt fler som gått tillbaka till sina jobb, men det är fortfarande många som hemmajobbar. I Stockholm har aktiviteten på arbetsplatserna varit omkring en tredjedel lägre än normalt under hösten.

De senaste två veckorna ser vi att kurvan vänder nedåt, vilket ändå främst kan förklaras av höstlovet. Vi ser ett liknande fall under påskveckan (vecka 15).

Veckan efter höstlovet, då de skärpta restriktionerna infördes, tillbringade stockholmarna ungefär lika mycket tid på sina arbetsplatser som i slutet av maj, men något mer än under de mest isolerade veckorna i slutet av mars och början av april.

Kurvan över aktivitet på kaféer, restauranger, butiker och andra allmänna utrymmen är mindre svängig. Vi har tidigare skrivit om .

Också här ser vi en viss nedgång den senaste veckan, efter en stadigt ökad aktivitet under hösten. Stockholmarna rör sig — liksom övriga svenskar — ungefär lika mycket på stan om vid ingången till sommaren, men betydligt mer än under isolationsveckorna i slutet av mars och början april.

Större minskning i län med restriktioner

Den senaste datan från Google sträcker sig fram till den 8 november. Jämför vi senaste siffrorna med vecka 43, innan höstlovet, ser vi att regioner som infört restriktioner* minskat sin aktivitet på arbetsplatser och på stan mer än de regioner som inte har det.

Närvaron på arbetsplatser är oförändrad för regioner utan lokala råd. För de som har det har aktiviteten sjunkit något de senaste veckorna, med fyra procentenheter.

Samma trend märks i siffrorna för handel och nöje, det vill säga caféer, restauranger, butiker och liknande.

Aktiviteten minskar överallt, men regioner med skärpta råd har under de senaste två veckorna en mer än dubbelt så stor nedgång som regioner utan.

Räcker det?

Siffrorna här blir lätt abstrakta. Vad innebär “fyra procentenheter lägre aktivitet på arbetsplatser” i praktiken? Låt oss försöka konkretisera.

Säg att ett bostadsområde består av 100 arbetande personer. Innan höstlovet var det 18 av dessa som jobbade hemma. Under de senaste två veckorna är det ytterligare fyra personer som övergått till hemmajobb. Men det är fortfarande 78 som är kvar på sina arbetsplatser.

Googledatan pekar på att vi än så länge är mindre isolerade nu än under den första vågen i våras, men kurvan pekar nu åt rätt håll. Om den fortsätter nedåt återstår att se.

Hur ser det ut i andra länder?

Sveriges arbetsplatskurva är relativt lik våra nordiska grannars, men jämfört med andra europeiska länder har våra arbetsplatser varit relativt aktiva.

Beteendeskillnaden är än mer påfallande när vi jämför olika länders uteliv.

Återigen ser de nordiska ländernas kurvor ganska lika ut, till skillnad från andra europeiska länder, som haft striktare restriktioner och perioder av nedstängning.

*) Här ingår endast de regioner som infört restriktioner innan 8 november: Uppsala, Skåne, Östergötland, Stockholm, Västra Götaland, Halland, Jönköping, Örebro, Kronoberg, och Södermanland

--

--

Newsworthy automatiserar jakten på och produktionen av nyheter i data. Här berättar vi om spännande saker vi lär oss på vägen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Clara Guibourg

Data journalist at Sveriges Radio | #ddj #dataviz #rstats | Formerly: BBC News, Google Trends, Newsworthy