Experimenty študentov Nexteria Leadership Academy v rámci projektov v praxi.

Internet vecí alebo ako sa študenti pripojili na tú správnu vlnu

Daj dokopy študentov z rôznych odborov ako medicína, verejná správa, informatika, technika, marketing a pokojne pridaj ďalšie, ktoré ťa napadnú. “Zavri” ich niekoľkokrát počas 3 mesiacov v miestnosti s tímom top IT spoločnosti. Výsledok ťa pravdepodobne naozaj prekvapí.

Nexteria
Nexteria
May 7, 2017 · 6 min read

Takéto “experimenty” skúšame v Nexteria Leadership Academy poctivo už niekoľko rokov v rámci projektov v praxi. Ten najnovší v spolupráci s profesionálmi zo Softecu, sa naozaj vydaril. Pozri si študentské nápady, ktoré raz môžu inšpirovať a riešiť naozajstné spoločenské problémy.

“Téme IoT v medicíne som pred projektom v Softecu vôbec nevenoval pozornosť. No potom som počas prvého stretnutia po prezentácii, kde všade IoT existuje, ostal ako obarený, čo všetko tento pojem v sebe skrýva…” — Marek Karman, medik, študent Nexteria Leadership Academy

Internet of Things (IoT) aj pre lajkov

“ Myslím si, že internet v medicíne bude významným hráčom práve v prevencii. V tom, čo najviac zanedbávame. V ideálnom svete nebudeme pri mnohých ochoreniach vyhľadávať lekára a pomoc, až keď prídu zdravotné ťažkosti, ale internet spolu so senzormi, snímačmi a včasným riešením problému nám môže zabezpečiť skoršiu diagnostiku, zachytenie v oveľa ľahšom štádiu s lepšou prognózou a menšími obmedzeniami do budúcna. To by bolo super, nie?“ — Marek Karman

Marek Karman — študent NLA

“Musím povedať, že feedback od Softecu dával naozaj zmysel, bol veľmi dobre namierený, často nás potom správne nasmeroval a veľmi nám pomohol. Ťažko vypichnúť čo nám najviac pomohlo, feedback sme dostávali po každom stretnutí, čiže si myslím, že ku konečnému výsledku prispela čiastočne každá pripomienka a idea.

Jednou z najdôležitejších pripomienok bolo však to, že sa máme zamerať na jednu oblasť a ísť do hĺbky. V záverečnom stretnutí sme dostali aj veľmi dobrú spätnú väzbu, čo všetko zahrnúť ešte do nákladov.” — Janka Brndiarová, PhD študentka na Elektrotechnickom ústave SAV a študentka NLA

Timová práca

“Máme skvelý tím zložený z dvoch kreatívcov Daniela a Sykyho, technicky a salesovo orientovaného Rada a ekonomicko-biznisovo zameranú Silviu. Na tomto tíme je najlepšie, že nikto z nich nie je zahľadený len na svoj odbor a jeho úlohu v tíme, ale sú to ľudia so skvelým prehľadom a rozumejú sa aj v iných oblastiach, čo ohromne pomáha diskusii o probléme.

A naše stretnutia? Nepopísateľné. Nočné brainstormingy pri fast foode, piatkové poobedia na spolku medikov naopak so zdravými pochutinami a riešení projektu pri flipcharte. Nápady, práca, zábava, priateľstvo. Nemenil by som :)“ — Rado Hankovský, študent NLA

Otvorenosť a zdieľanie know — how? Aj to sa dá.

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie…

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. Intenzívne rozvíjame študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Nexteria

Written by

Nexteria

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. nexteria.sk

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. Intenzívne rozvíjame študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store