Združenie ľudí, ktorí pomáhajú mladým uspieť …

Prípravou mladých ľudí pracuje mimovládna organizácia na tom ako bude Slovensko vyzerať o 10-tky rokov neskôr

Nexteria
Nexteria
Apr 12, 2016 · 3 min read

Prečo sme vznikli?

Hlavnou myšlienkou pri založení bolo odovzdať skúsenosti a príležitosti šikovným študentom a študentkám na Slovensku. Ako nezisková organizácia s praktickým programom dodávame ingredencie úspechu šikovným mladým ľuďom, ktorí by inak museli za svojimi šancami cestovať na zahraničné školy a pravdepodobne by sa už nikdy nevrátili. Nexteria nie je hocijaký koncept či nápad.

Je to predovšetkým komunita ľudí, ktorí si cenia, čo v živote dostali a snažia sa svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. Z ich iniciatívy vznikol — ročný rozvojový program, ktorý ponúka nástroje pre rozvoj študentov, ale úplne všetko stojí na ľuďoch.

Správni ľudia na správnom mieste

Vo verejnom priestore a v médiach panuje stereotyp, že na vedúce pozície sa nedá prepracovať bez škandalóznych dohôd a korupcie. Tento stav spôsobuje ponurú atmosféru — či už vzdelávania alebo celkového života na Slovensku.

Je to však ilúzia spôsobená nedostatočným informovaním o ľuďoch, ktorým dáva zmysel žiť a podnikať na Slovensku aj čestne.

Myslia to úprimne, a preto venujú svoj čas lepšej budúcnosti Slovenska — mladým ľuďom, ktorí ešte len študujú.

Neformálne vzdelávanie cez osobné skúsenosti

Množstvo ľudí z biznisu a politiky, celkovo z verejného priestoru sa rozhodlo venovať svoj voľný čas študentom — osobne. Nexteria má podporovateľov, ktorí ju podporujú 1% svojho platu a 1% svojho času.

Či sa už jedná o formu kurzov, diskusii alebo v niektorých prípadoch aj mentoringu jednotlivých študentov. Veríme, že priame inšpirovanie a odovzdávanie skúseností pripraví budúce generácie pre výzvy, ktoré ich čakajú.

1% voľného času bez nároku na honorár venovali

 • Rasťo Kulich — Country Manager Google Slovensko
 • Michal Meško — CEO Martinus.sk
 • Katarína Boledovičová — Riaditeľka odboru riadenia predaja a servisu, Tatra Banka
 • Alena Kanabová — Senior Manager Accenture
 • Peter Virsík — Managing Director Adidas Group CEE
 • Pavol Varga — General Manager Dell Austria & Slovakia
 • Ivan Jakúbek — Vice-president Enterprise Investors
 • Marián Kolník — Client Partner FranklinCovey
 • Lukáš Bakoš — Maxman Consultants
 • Stanislav Boledovič — Zakladateľ Nexterie a Teach for Slovakia
 • Matej Ftáčnik — spoluzakladateľ The Spot
 • Dodo Bardík — Angel investor, SAFE — Consult
 • Rasťo Blažej — Senior Manager SLSP
 • Ján Ďuriš — BrainHouse.sk
 • Peter Krišťák — spoluzakladateľ Pricewise
 • Dalibor Slavik — Personal brandin expert, Slavik & Stell s.r.o.
 • Matej Šiškovič — IVP: Inštitút Vzdelávacej Politiky na Ministerstve školstva

Ďalší “Ľudia za Nexteriou”

Ako neziskové združenie sme vznikli pred 8 rokmi a do našeho networku dnes patrí okolo 200 šikovných a úspešných ľudí. Študentom a študentkám popri vysokej škole už dnes ponúkame nadštandardné možnosti ako sa učiť z praxe. U nás si majú možnosť zažiť:

 • praktické kurzy
 • stretnúť inšpiratívnych a úspešných ľudí z neziskového sektora a biznisu
 • získať svojho osobného mentora v #NexteriaLeadershipAcademy
 • či spoznať network podobne motivovaných ľudí

V prípade, že máš záujem byť súčasťou tohto programu, pošli nám svoje CV a motivačný list do 1.mája 2017

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie…

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. Intenzívne rozvíjame študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Nexteria

Written by

Nexteria

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. nexteria.sk

Nexteria Leadership Academy

Meníme budúcnosť Slovenska prípravou novej generácie slušných a schopných mladých ľudí. Intenzívne rozvíjame študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store