Nioya
Published in

Nioya

Eyvallah

Geçenlerde arkadaşlarla yaptığımız sohbet sırasında şu dil böyle, bu dil şöyle derken “En güzel dil Türkçe” dedim, neye dayanarak dedim? Tabii anadilim olmasına :) Sonra düşünmeye başladım, öyle bir örnek olmalı ki Türkçe’nin güzelliğini ispatlamalı!

--

--

Ne İş Olsa Yaparız Abi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emrah Önder

Emrah Önder

A Passionate Computer Engineer From İzmir