Campanya de recollida de dents del Ratolí Pérez

Nit Investigadors
Sep 6, 2019 · 1 min read
  • Data: 27 de setembre de 2019
  • Horari: de 18 a 20 hores
  • Lloc: Escola Universitària d’Odontologia ADEMA. Campus Son Rossinyol, c/ Gremi de Passamaners, 11–1ª i 2ª planta

Campanya de Recollida de Dents del Ratolí Pérez, impulsada pel Centre Nacional de Recerca sobre l’Evolució Humana (CENIEH) i l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA, per ajudar a continuar creant la col·lecció de peces dentals per a recerca més important del món gràcies a la col·laboració ciutadana, durant la Nit Europea dels Investigadors.

Els petits i grans podran donar les seves dents de llet a canvi d’un obsequi i un
certificat com a ajudant del Ratolí Pérez i del Grup d’Antropologia Dental del CENIEH, durant la Nit Europea dels Investigadors.

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store