Campanya de recollida de dents del Ratolí Pérez

Nit Investigadors
Sep 6 · 1 min read
  • Data: 27 de setembre de 2019
  • Horari: de 18 a 20 hores
  • Lloc: Escola Universitària d’Odontologia ADEMA. Campus Son Rossinyol, c/ Gremi de Passamaners, 11–1ª i 2ª planta

Campanya de Recollida de Dents del Ratolí Pérez, impulsada pel Centre Nacional de Recerca sobre l’Evolució Humana (CENIEH) i l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA, per ajudar a continuar creant la col·lecció de peces dentals per a recerca més important del món gràcies a la col·laboració ciutadana, durant la Nit Europea dels Investigadors.

Els petits i grans podran donar les seves dents de llet a canvi d’un obsequi i un
certificat com a ajudant del Ratolí Pérez i del Grup d’Antropologia Dental del CENIEH, durant la Nit Europea dels Investigadors.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade