Canyes amb científics i científiques del SOCIB

Divendres 30 de setembre, de 18h a 21h, a l’Escala Real, al costat de la Llonja (Port de Palma)

El SOCIB planteja una activitat per conèixer d’a prop la feina dels científics. Els científics i científiques participants són membres de la ICTS SOCIB que recullen dades, fan prediccions i piloten planeadors submarins.

L’activitat està dirigida a amants de la mar i persones amb curiositat per la oceonografía, però també a estudiants i altres persones amb interés pel procés investigador i la ciència en general.

L’activitat serà de lliure accés.

Al mateix espai, els visitants podran participar als tallers SOCIB KIDS, visitar l’exposició EuroSea i visitar el buc oceanogràfic (prèvia reserva).

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store