Ciència al Bar!

Nit Investigadors
Sep 11, 2019 · 2 min read

Data: 27 de setembre

Hora: a les 21:00 h,

Lloc: Restaurant Ben Trempat (Plaza Llorenç Bisbal 3a, 07002 Palma de Mallorca)

Entrada lliure fins a completar aforament

Image for post
Image for post

Diuen que els científics veuen ciència allà on vagin, però és que realment hi és a tot arreu! I, òbviament, els bars no anaven a ser una excepció. A “Ciència al Bar!” t’explicarem com pots fer ciència amb elements que pots trobar a qualsevol bar: uns fruits secs d’acompanyament amb la canya? ens poden servir per calcular pi! l’escuma de la cervesa? aquí hi ha matemàtiques segur! Una copeta plena de líquid transparent? calculem la probabilitat que sigui aigua o vodka!

Organitzat pel IFISC (UIB-CSIC) en col·laboració amb Ben Trempat

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store