Ciència al Bar!

Nit Investigadors
Sep 11 · 2 min read

Data: 27 de setembre

Hora: a les 21:00 h,

Lloc: Restaurant Ben Trempat (Plaza Llorenç Bisbal 3a, 07002 Palma de Mallorca)

Entrada lliure fins a completar aforament

Diuen que els científics veuen ciència allà on vagin, però és que realment hi és a tot arreu! I, òbviament, els bars no anaven a ser una excepció. A “Ciència al Bar!” t’explicarem com pots fer ciència amb elements que pots trobar a qualsevol bar: uns fruits secs d’acompanyament amb la canya? ens poden servir per calcular pi! l’escuma de la cervesa? aquí hi ha matemàtiques segur! Una copeta plena de líquid transparent? calculem la probabilitat que sigui aigua o vodka!

Organitzat pel IFISC (UIB-CSIC) en col·laboració amb Ben Trempat

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade