Cites ràpides amb la recerca

Nit Investigadors
Sep 16 · 3 min read

Lloc: Ca’n Oleo. Carrer de l’Almudaina, 4, Palma
Data i hora: 27 de setembre. De 17:00h a 18:00h i de 18'00h a 19:00h
Places limitades
Inscripcions:
https://forms.gle/ZxeGd4mCzBrwyCJd6

Coneix d’una manera divertida i des del punt de vista dels investigadors les diverses cares de la ciència, descobreix la recerca més pura i el treball tècnic que realitza el personal investigador, i fes-ho cara a cara amb els protagonistes de la recerca a les Illes Balears.

Les cites ràpides en ciència, sorgeixen durant els últims anys com una activitat divulgativa informal i dinàmica, que facilita la interacció de grups de gent per rebre informació d’una manera molt personalitzada i que permet als participants fer preguntes o resoldre dubtes de manera molt propera.

Durant el breu temps de la cita, els investigadors explicaran les seves experiències en el món científic, quines són les seves investigacions actuals, i contestaran els dubtes que se’ls plantegin. Tot això en 5 minuts! Quan soni l’alarma, els assistents canviaran de taula per conèixer el següent científic.

El format de les cites ràpides és adequat per a tot tipus de públic, perquè permet adequar el contingut als visitants.

Participen:

IFISC (Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos)

Marco Cattaneo — Criptografía cuántica (1er torn)
Rodrigo Martínez — ¿Qué es el Reservoir Computing? (2on torn)

Grup RIRCA (Representació, ideologia i recepció de la cultura audiovisual)

Patricia Trapero — El paper de la ficció televisiva en la construcció social i identitària (1er torn)

IUNICS TRAMAP (Trastornos mentales de alta prevalencia en Atención Primaria)

M. Ángeles Pérez Ara — El Proyecto europeo MooDFOOD: el rol de la alimentación en la prevención de la depresión (1er torn)
Antonio Riera López del Amo — Les alteracions cognitives a la depressió, possibles implicacions (2on torn)
Adoración C. Castro Gracia — Eficacia de una terapia psicológica online en pacientes con multimorbilidad (2on torn)

IUNICS/IdISBa — Grup de Neurociència Cognitivo-Afectiva i Psicologica Clínica

Carol Sitges — BackFit: una app basada en educación y ejercicio físico que cuida tu espalda (2on torn)

Departament de Física/IAC3 UIB

Carles Bona Garcia — Forats negres i computació (1er torn)

Ramon Oliver — Possibilitat de tempestes [solars] amb una mica de pluja [coronal] (2on torn)

Grup Evolució i Cognició Humana / UIB

Enric Munar — Preferim una figura arrodonida o a una figura angulosa? (2on torn)

IMEDEA -UIB-CSIC (Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados)

Giacomo Tavecchia — ¿Quien se ha comido mi bocadillo? (1er torn)
Alejandro Orfila — Del mar a la playa (1er torn)
Laura Antich — Halimeda incrassata, una alga viajera (1er torn)
Gonzalo Egea — Efecto de las olas de calor en las praderas de fanerógamas marinas (1er torn)
Ananda Pascual — Una madre científica que investiga mares y océanos en alta resolución (1er torn)
Jorge Terrados — Replantación de Posidonia oceanica (2on torn)
Eduardo Ramírez Romero — Medusas y oceanografía:¿te pica la curiosidad? (2on torn)
Rocío Jiménez Ramos — Qué es la biodiversidad y por qué debemos conservarla (2on torn)

Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)

Miquel G. Garí Pallicer — Quan els escrivans s’avorrien: documents d’arxiu i marginalia (1er torn)

Ciencia de la decisión (UIB)

Tomás Lejarraga — ¿Son los hermanos pequeños más arriesgados?

Zoología Aplicada y de la Conservación Animal (ZAP-UIB)

Carlos Barceló — El mosquito tigre: un vecino nada amistoso.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade