Cites ràpides amb les científiques i els científics del CSIC

El 24 de setembre, de 20.00 h a 21.00 h, a Ca n’Oleo. Carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma, Illes Balears

T’imagines tenint una cita amb una persona que no coneixes aquest mes? Nosaltres et volem convidar que tinguis aquesta cita amb alguns investigadors dels nostres centres. Podràs xerrar amb ell@s en un format de cites ràpides, en la qual aniràs girant de taula en taula per a poder preguntar directament al científic@ sobre els dubtes i curiositats que tinguis sobre el seu treball. Veuràs què divertit! El temps límit en cada taula és de cinc a sis minuts, encara que es podrà repetir amb el/la investigadora en altres torns.

Més informació i inscripcions:

Organitza aquesta activitat la delegació del CSIC de les Illes Balears

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

Ingroup Colossus: @visakanv

Podcast Recap: The Power of Persuasion and How to Use it with Brian Ahearn

Café Accountants: How to keep your labour budget in check

A Small but Powerful Surprise