Conferència — Dra. Eva Aguiar, Projecte MEDCLIC

Nit Investigadors
Sep 12 · 2 min read

Data: Dijous 26 de setembre
Hora: de 19:00h a 20:00h
Lloc: Saló d’actes del Institut Menorquí d’Estudis (IME), Maó.
Inscripcions: No és necessari inscripció prèvia. Activitat gratuïta. Dirigit a totes aquelles persones interessades en el mar i en les ciències marines i ambientals.

De remolins, rissagues i altres fenòmens a Menorca: la investigació oceanogràfica del Mediterrani

En aquesta xerrada, la doctora i oceanògrafa física Eva Aguiar ens introduirà en la importància que l’oceà té en les nostres vides i com la seva comprensió científica es converteix en una prioritat en les agendes de la investigació mundial. Aguiar explicarà com el Sistema d’Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears (SOCIB) empra noves tecnologies per monitorizar el mar Mediterrani, un laboratori natural a petita escala del qual obté dades crucials per respondre a preguntes clau relacionades amb la salut de l’oceà, el canvi climàtic, els processos costaners o el fràgil equilibri dels ecosistemes marins. En aquest context, Aguiar aportarà exemples d’investigació desenvolupada a la mateixa illa de Menorca a través del projecte MEDCLIC, com són l’estudi de les rissagues, l’acumulació de plàstics al Canal de Menorca i l’observació d’un remolí de grans dimensions que es forma entre l’arxipèlag balear i la costa catalana.

Una vegada finalitzada la xerrada, la investigadora realitzarà una visita guiada a l’exposició fotogràfica “SOCIB: Investiguem el mar, compartim futur”, situada en el mateix saló d’actes.

Organitza aquesta activitat, el Sistema d’Observació i Predicció costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) a través del Projecte MEDCLIC, el Mediterrani a un clic en col·laboració amb “la Caixa”.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade