Conferència “El misteri dels redols de bolets”

Nit Investigadors
Sep 11 · 1 min read

Data: 23 de setembre

Hora: a les 19:00h

LLoc: Sala d’actes— Seu d’Eivissa UIB (Antic edifici de la Comandància — Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa)

Aquest proper dillluns 23 de setembre a la sala de conferències de la Seu d’Eivissa de la UIB, la Dra. Teresa Marí, investigadora del Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global de la Universitat de Lleida, oferirà la conferència “El misteri dels redols de bolets”.

Aquesta activitat és gratuïta i està organitzada per Eiviciència.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade