Conferència — taller: “El origen de (casi) todo”

Nit Investigadors
Sep 11, 2019 · 1 min read

Data: 26 de setembre
Hora: 19:30h
Lloc: Sala d’actes de a Seu d’Eivissa de la UIB (Antic edifici de la Comandància, Carrer del Calvari, 1–07800 Eivissa)

Image for post
Image for post

Jordi Pereyra, autor del blog “Ciencia de Sofá” i de diferents llibres de divulgació científica impartirà aquest dijous 26, a les 19:30h, una conferencia/taller a la Seu d’Eivissa de la UIB.

Jordi Pereyra Marí (Eivissa, 1990). Graduat en Enginyeria Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya i parla al seu blog de qualsevol tema que ajudi a entendre millor el món en el qual vivim. Al 2013 va començar Ciència de Sofà amb la intenció de despertar l’interès per la ciència entre el públic que està menys familiaritzat amb ella, usant l’humor i un llenguatge proper, una fórmula que l’ha col·locat entre els blogs de ciència en castellà més populars.

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store