Conferència — taller: “El origen de (casi) todo”

Nit Investigadors
Sep 11 · 1 min read

Data: 26 de setembre
Hora: 19:30h
Lloc: Sala d’actes de a Seu d’Eivissa de la UIB (Antic edifici de la Comandància, Carrer del Calvari, 1–07800 Eivissa)

Jordi Pereyra, autor del blog “Ciencia de Sofá” i de diferents llibres de divulgació científica impartirà aquest dijous 26, a les 19:30h, una conferencia/taller a la Seu d’Eivissa de la UIB.

Jordi Pereyra Marí (Eivissa, 1990). Graduat en Enginyeria Mecànica per la Universitat Politècnica de Catalunya i parla al seu blog de qualsevol tema que ajudi a entendre millor el món en el qual vivim. Al 2013 va començar Ciència de Sofà amb la intenció de despertar l’interès per la ciència entre el públic que està menys familiaritzat amb ella, usant l’humor i un llenguatge proper, una fórmula que l’ha col·locat entre els blogs de ciència en castellà més populars.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade