Contacontes científics

Divendres 30, 18 h, Llibreria Baobab

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA) ha organitzat un programa d’actes molt diversificat per apropar la seva tasca diària a les persones interessades en la ciència.

La primera d’elles és un contacontes al voltant de la ciència per que els més petits puguin descobrir, d’una manera divertida i entretinguda, la importància de la ciència.

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store