‘El CSIC a les Illes Balears: ciència en imatges’ al CentreBit Menorca

Nit Investigadors
Sep 6, 2019 · 2 min read
  • Data: del 22 d’agost i fins el 18 d’octubre, de 9,00h a 14,30
  • Lloc: CentreBit Menorca (Polígon Industrial, La Trotxa. Avinguda d’es Camp Verd. Núm. 4. 07730 Alaior — Menorca)
  • Entrada lliure

El CentreBit Menorca acollirà una exposició fotogràfica que mostra l’activitat científica del CSIC a les Illes Balears (IMEDEA i IFISC), promoguda per la Direcció General de Política Universitària i Recerca per fomentar la divulgació científica a Menorca.

Així, des del 22 d’agost i fins el 18 d’octubre l’exposició ‘El CSIC a les Illes Balears: ciència en imatges’, en horari de 9 a 14:30 hores, omplirà els espais del CentreBit Menorca. A través de 18 fotografies i un vídeo es presenta la labor d’investigació dels instituts d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a les Illes Balears: Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i també, de l’ICTS SOCIB.

Image for post
Image for post

L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la investigació a Espanya i la tercera d’Europa. Adscrita al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, a través de la Secretaria d’Estat d’Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i tecnològic.

Organitzen aquesta activitat la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern dels Illes Balears i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) als Illes Balears. Hi col·laboren: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FundacióBit), Centri Bit Menorca, l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i el Sistema d’Observació i Predicció costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB).

Image for post
Image for post

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de…

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store