Taller del SOCIB “Petits ocenògrafs, grans científics

Nit Investigadors
Sep 6 · 2 min read

· Data: 26 i 27 de setembre ( dividits en torns de dematí per a les escoles i d’horabaixa per a les famílies)

· Horari escoles: 9 30 a 10 45 i de 11 a 12 15

· Horari famílies: 16 30 a 17 45 i 18 a 19 15

· Lloc: Sala d’actes Can Victori- Institut Menorquí d’Estudis( Camí des Castell 28, Maó)

· Reserves: 971 36 81 04. Places limitades

L’activitat pretén concienciar els més petits i les seves famílies de la importància de conservar la mar i els oceans a través de manualitats, contacontes i una exposició.

Aquest esdeveniment s’enmarca dins els actes que ha preparat el Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB) per a la Nit de la Recerca 2019 a l’arxipèlag (#NitRecercaIB), unes jornades que tenen l’objectiu d’acostar la ciència a la ciutadania.

Sobre el SOCIB

El SOCIB és un sistema integrat, distribuït i multiplataforma que proporciona un flux de dades oceanogràfiques, serveis de simulació numèrica i noves tecnologies per donar suport a la oceanografia operacional en el marc Europeu i internacional, contribuint per tant a les necessitats de la recerca marina i costanera en un context de canvi climàtic i canvi global, que, com a tal, afecta totes les persones. Per aquesta raó, es fan tallers com aquest.

El SOCIB, a més, respon a un canvi de paradigma en la observació dels oceans i les costes, una observació queha passat d’estar centrada en una única plataforma, a una observació emprant múltiples plataformes (boies, satèl · lits, vaixells, planadors autonoms, radars, boies de deriva, etc.) totes elles integrades i assegurant una disponibilitat de les dades en temps real per a investigadors i per a tota la societat.

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit de la recerca 2019

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade