Taller del SOCIB “Petits ocenògrafs, grans científics

Nit Investigadors
Sep 6, 2019 · 2 min read

· Data: 26 i 27 de setembre ( dividits en torns de dematí per a les escoles i d’horabaixa per a les famílies)

· Horari escoles: 9 30 a 10 45 i de 11 a 12 15

· Horari famílies: 16 30 a 17 45 i 18 a 19 15

· Lloc: Sala d’actes Can Victori- Institut Menorquí d’Estudis( Camí des Castell 28, Maó)

· Reserves: 971 36 81 04. Places limitades

L’activitat pretén concienciar els més petits i les seves famílies de la importància de conservar la mar i els oceans a través de manualitats, contacontes i una exposició.

Aquest esdeveniment s’enmarca dins els actes que ha preparat el Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB) per a la Nit de la Recerca 2019 a l’arxipèlag (#NitRecercaIB), unes jornades que tenen l’objectiu d’acostar la ciència a la ciutadania.

Image for post
Image for post

Sobre el SOCIB

El SOCIB és un sistema integrat, distribuït i multiplataforma que proporciona un flux de dades oceanogràfiques, serveis de simulació numèrica i noves tecnologies per donar suport a la oceanografia operacional en el marc Europeu i internacional, contribuint per tant a les necessitats de la recerca marina i costanera en un context de canvi climàtic i canvi global, que, com a tal, afecta totes les persones. Per aquesta raó, es fan tallers com aquest.

El SOCIB, a més, respon a un canvi de paradigma en la observació dels oceans i les costes, una observació queha passat d’estar centrada en una única plataforma, a una observació emprant múltiples plataformes (boies, satèl · lits, vaixells, planadors autonoms, radars, boies de deriva, etc.) totes elles integrades i assegurant una disponibilitat de les dades en temps real per a investigadors i per a tota la societat.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium