Els científics que amaga el Parc Bit

Els carrers del ParcBit tenen noms d’investigadors. Homes i dones amb capacitat d’observar, experimentar i reflexionar sobre el seu entorn.

Amb motiu de la Nit de la Recerca 2022, i coincidint amb el 20 aniversari del ParcBit, la Fundació Bit i la Direcció General de Política Universitària i Recerca, de la Conselleria de Fons Europeus i Universitat i Cultura, us conviden a fer aquesta ruta pel parc i a conèixer els científics i les científiques que donen nom als seus carrers.

Així, a partir d’aquestes intervencions artístiques, que trobareu en edificis, mobiliari urbà i carrers, podreu investigar sobre aquests personatges i conèixer una mica més sobre la seva vida i la seva aportació a la ciència.

Les intervencions, amb un estil d’art urbà molt proper als dels grafitis, han estat creades pel prestigiós estudi de disseny i comunicació Verbigrafia, i el projecte s’emmarca en les activitats de la Nit de la Recerca.

Més informació

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store